JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
3.4.2024 12.30

Nyt on aika vaikuttaa maakun­ta­kaavaan – se ohjaa muun muassa tuulimyllyjen sijoittelua

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava avataan yleisölle perjantaina. Sitä voi kommentoida kuka tahansa eteläpohjalainen. Kaavaa pääsee ylihuomisesta alkaen katselemaan Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivujen kautta.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava avataan yleisölle perjantaina. Sitä voi kommentoida kuka tahansa eteläpohjalainen. Kaavaa pääsee ylihuomisesta alkaen katselemaan Etelä-Pohjanmaan liiton nettisivujen kautta.

Arkistokuva

toi­mi­tus@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ete­lä-Poh­jan­maan liit­to tie­dot­taa, et­tä maa­kun­ta­kaa­van jul­ki­nen näh­tä­vil­lä­o­lo käyn­nis­tyy per­jan­tai­na 5. huh­ti­kuu­ta, ja kaa­va on näh­tä­vil­lä tou­ko­kuun 13. päi­vään saak­ka. Sii­hen voi an­taa pa­lau­tet­ta kuka ta­han­sa alu­een asu­kas, yh­dis­tys, yri­tys tai muu toi­mi­ja. Maa­kun­ta­kaa­van val­mis­te­lu ete­nee tänä vuon­na lop­pu­suo­ral­le.

Maa­kun­ta­kaa­va on työ­ka­lu, jon­ka avul­la suun­ni­tel­laan Ete­lä-Poh­jan­maan maan­käyt­töä pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Näin oh­ja­taan muun mu­as­sa luon­non­va­ro­jen kes­tä­vää käyt­töä, ym­pä­ris­tön­suo­je­lua ja su­ju­van lii­ken­teen jär­jes­tä­mis­tä. Käy­tän­nös­sä maa­kun­ta­kaa­va oh­jaa kun­tien yleis- ja ase­ma­kaa­voi­tus­ta.

Esi­mer­kik­si seu­dul­li­ses­ti mer­kit­tä­viä tuu­li­voi­ma­loi­den alu­ei­ta voi­daan si­joit­taa ai­no­as­taan maa­kun­ta­kaa­vas­sa niil­le osoi­te­tuil­le alu­eil­le, mut­ta mah­dol­li­sen pää­tök­sen voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­ses­ta te­kee kun­ta. Tiet, rau­ta­tiet ja säh­kö­ver­kot ovat myös esi­merk­ke­jä asi­ois­ta, joi­ta on suun­ni­tel­ta­va yli kun­ta­ra­jo­jen.

Maa­kun­ta­kaa­val­la oh­jat­ta­via ai­hei­ta ovat alu­e­ra­ken­ne, lii­ken­ne, tek­ni­sen huol­lon ver­kos­tot, vi­her­ra­ken­ne, luon­non­va­rat, ener­gi­an­tuo­tan­to ja kult­tuu­riym­pä­ris­tö. Ener­gi­a­tuo­tan­non ja säh­kön­siir­ron oh­jaa­mi­nen, il­mas­ton­muu­tok­seen so­peu­tu­mi­nen sekä luon­non- ja kult­tuu­riym­pä­ris­tön tur­vaa­mi­nen saa­vat uu­des­sa kaa­vas­sa ny­kyis­tä enem­män huo­mi­o­ta. Kaa­va so­vit­taa yh­teen ris­ti­rii­tai­si­a­kin maan­käy­tön int­res­se­jä, ja si­säl­tää sik­si myös komp­ro­mis­se­ja.

Maa­kun­ta­kaa­va on näh­tä­vis­sä Ete­lä-Poh­jan­maan lii­ton verk­ko­si­vuil­la sekä toi­mis­tol­la Sei­nä­jo­en Fra­mis­sa. Liit­to jär­jes­tää myös ylei­sö­ti­lai­suuk­sia eri puo­lil­la maa­kun­taa, jois­sa kaa­va-ai­neis­toon pää­see tu­tus­tu­maan ja ker­to­maan sii­tä nä­ke­myk­sen­sä. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tään myös etä­nä.

Ete­lä-Poh­jan­maan liit­to käy kaik­ki tul­leet pa­laut­teet läpi ja tar­kas­te­lee kaa­va-ai­neis­toa nii­den poh­jal­ta. Mah­dol­lis­ten muok­kaus­ten jäl­keen kaa­va on ta­voit­tee­na saat­taa maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen hy­väk­sy­mis­kä­sit­te­lyyn elo­kuus­sa. Maa­kun­ta­val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn kaa­va on puo­les­taan ta­voit­tee­na saa­da syys­kuus­sa.

Lo­pul­li­sen ver­si­on kaa­vas­ta hy­väk­syy maa­kun­ta­val­tuus­to, jos­sa La­pu­al­ta is­tu­vat Pek­ka Hel­la (kesk.), Riit­ta Kan­gas­luo­ma (ps.), Han­na Kor­te­so­ja (kok.) ja Tei­ja Yli­mä­ki (kd.). Maa­kun­ta­val­tuus­tol­le asi­at val­mis­te­lee maa­kun­ta­hal­li­tus, jos­sa la­pu­a­lai­sia pu­heen­joh­ta­ja Kai Pön­ti­nen (kok.) ja 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Riit­ta Kan­gas­luo­ma (ps.) sekä jä­sen Sari Oja-Li­pas­ti (kesk.).

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?