JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kolumnit
28.6.2023 8.00

Opistoin­si­nöörin palsta
/ Ylijäämää – mihinä?

Val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa joh­ta­va vi­ran­hal­ti­ja vas­ta­si val­tuu­te­tun ky­sy­myk­seen ve­si­huol­to­lai­tok­sen ra­han käy­tös­tä seu­raa­vas­ti: ”Ra­haa on käy­tet­ty ve­si­huol­to­lai­tok­sen ku­lui­hin ja in­ves­toin­tei­hin.” Tuo lau­su­ma on tosi. Jäi­kin kiin­nos­ta­maan, mi­hin muu­hun ve­si­huol­to­lai­tok­sen ta­seyk­si­kön ra­haa on käy­tet­ty. 3,5 mil­joo­nan eu­ron ve­den­myyn­nis­tä jäi tu­los­ta eli kun­nal­li­sin ter­mein yli­jää­mää 470 000 eu­roa.

Ve­si­lai­tos on­kin lois­ta­vak­si hi­ot­tu ti­mant­ti. Har­mil­lis­ta vain, et­tä tuol­lai­nen ve­si­lai­tos­toi­min­ta ei ole maas­sam­me lail­lis­ta. Ku­lut­ta­jat mak­soi­vat joka seit­se­män­nen ve­si­la­sil­li­sen hin­nan pii­lo­ve­ro­na kun­nal­le.

Yh­teen­sä näin ker­ty­nyt­tä yli­jää­mää on ve­si­huol­to­lai­tok­sen ta­seyk­si­köl­lä hal­lus­saan 11,5 mil­joo­naa eu­roa eli noin puo­let kun­nal­le kai­kes­ta ker­ty­nees­tä yli­jää­mäs­tä. Täl­lai­nen ra­han­ke­räys on lain­vas­tai­nen pii­lo­ve­ro. Sel­vää on, et­tei tuo­ta yli­jää­mä­se­te­li­tuk­koa ole kun­nan kas­sa­lip­paan pe­rim­mäi­ses­sä nur­kas­sa­kaan ja ra­hat on tie­ten­kin käy­tet­ty lu­kui­siin kun­nal­li­siin me­noi­hin. Ku­kaan ei pys­ty sa­no­maan, et­tä niil­lä oli­si mak­set­tu kou­lu tai pal­kat. Sen pys­tyy sa­no­maan, et­tä il­man tätä lai­ton­ta ra­haa meil­lä oli­si kor­ke­am­pi kun­ta­ve­ro tai vie­lä­kin enem­män vel­kaa. Nyt kon­ser­ni­ve­lan mää­rä on kar­van ver­ran al­le 154 mil­joo­naa eu­roa. Lai­ton kik­kai­lu vai­keut­taa krii­si­kun­tak­ri­tee­rien täyt­ty­mi­sen seu­ran­taa­kin.

Ta­seyk­sik­kö on lais­sa tar­koi­tet­tu seu­ran­ta­vä­li­ne, ei mi­kään yh­tiö tai lii­ke­lai­tos. Ta­seyk­si­kön tu­los­las­kel­mas­ta nä­kyy tu­los ja ta­sees­ta ta­lou­del­li­nen ase­ma. Ve­si­huol­to­lai­tok­sen mak­sui­hin saa si­säl­tyä enin­tään koh­tuul­li­nen tuot­to pää­o­mal­le. Lai­tok­seen si­joi­te­tul­le pää­o­mal­le, 207.755,92 eu­rol­le, saa lail­li­ses­ti ot­taa koh­tuul­lis­ta kor­koa, joka esi­mer­kik­si 10 pro­sen­tin kor­ko­kan­nal­la te­ki­si tar­kal­leen 20.775,59 eu­roa vuo­des­sa.

Ve­si­huol­to­lai­tok­sen yli­jää­mää kir­jat­tiin 471.729,13 eu­roa eli 227 pro­sent­tia si­joi­te­tul­le pää­o­mal­le. Huip­pu­tu­los­ta ei voi­da pi­tää koh­tuul­li­se­na vaan se näyt­tää sa­tu­mai­sen hy­väl­tä bis­nek­sel­tä. Otak­sun, et­tä tak­so­ja on ko­ro­tet­tu jos­sain vai­hees­sa ky­lien vie­mä­röin­nin ra­hoit­ta­mi­sek­si. Val­tuus­to on nis­ku­roi­nut jo vuo­sia lai­min­lyö­den sa­ni­teet­ti­työt, muu­ta­man ker­ran jopa KHO:n pää­tös­tä uh­ma­ten. Ve­si­huol­lon mak­su­ja ei sil­ti ole alen­net­tu vas­taa­maan hyy­dy­te­tyn lai­tok­sen ra­han­tar­vet­ta.

Val­tuus­to hy­väk­syi kau­pun­gin stra­te­gi­an, joka on van­han 2018 vuo­den stra­te­gi­an jon­kin­lai­nen päi­vi­tys. Toi­vot­ta­vas­ti val­ta­kun­nan ta­lous­po­li­tii­kan ter­veh­ty­es­sä ale­taan kun­nis­sa­kin ol­la kiin­nos­tu­nei­ta yh­tei­sen vä­häi­sen ra­han tar­kem­mas­ta käy­tös­tä. Ta­lous­to­tuus tart­tu­nee myös pai­kal­lis­po­lii­tik­ko­jen ajat­te­luun ja saa­daan lo­pul­ta­kin koko jul­ki­nen ta­lous kui­vil­le.

Stra­te­gia oli­si pi­tä­nyt tuu­ma­ta ko­ko­naan uu­sik­si. On huo­mat­ta­va, et­tä stra­te­gi­a­työs­sä tar­vi­taan vi­si­oi­den li­säk­si to­teut­ta­mis­kel­poi­nen ja konk­reet­ti­nen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma. Hy­väk­sy­tys­tä stra­te­gi­as­ta puut­tuu­kin juu­ri sen var­si­nai­nen stra­te­gi­ao­sa. Stra­te­gi­ak­si er­heel­li­ses­ti ni­mi­tet­ty lap­pu­nen jää­kin vain lat­teuk­sia si­säl­tä­väk­si toi­vei­den tyn­ny­rik­si.

Mart­ti Kau­nis­mä­ki

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?