JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
29.12.2023 12.00

Patruu­na­gal­le­riassa Graafos-ryhmän grafiikkaa ja keramiikkaa

Graafos-ryhmän taiteilijoiden näyttelyssä esillä on mm. lapualaisen Annina Enlundin teos Nuoruus.

Graafos-ryhmän taiteilijoiden näyttelyssä esillä on mm. lapualaisen Annina Enlundin teos Nuoruus.

Pat­ruu­na­gal­le­ri­an Mie­len­mai­se­mia -näyt­te­lys­sä on esil­lä gra­fiik­kaa ja ke­ra­miik­kaa Graa­fos-ryh­mäl­tä, jo­hon kuu­luu 13 ete­lä­poh­ja­lais­ta tai­tei­li­jaa. Näyt­te­lyn gra­fii­kan työt on to­teu­tet­tu mo­nel­la eri gra­fii­kan me­ne­tel­mäl­lä. Ke­ra­miik­ka­työt on val­mis­tet­tu sa­vi­poh­jai­sis­ta raa­ka-ai­neis­ta ja jat­ko­kä­si­tel­ty polt­top­ro­ses­seis­sa.

– Tai­teen te­ke­mi­nen an­taa ti­lai­suuk­sia mo­nen­lai­seen luo­vaan ajat­te­luun ja on­gel­man­rat­kai­suun. Het­kiä, jol­loin vi­si­oin­nil­la ei ole ra­jo­ja. Tai­de voi ol­la toi­sil­le tapa hah­mot­taa maa­il­maa, asi­oi­ta ja aja­tuk­sia, toi­sil­le taas haus­kin­ta on eri­lais­ten tek­nii­koi­den ko­kei­lu. Mo­nel­le meis­tä tai­teen har­ras­ta­mi­nen on ol­lut elä­mäs­sä mu­ka­na lap­suu­des­ta läh­tien ja kai­ken­lais­ten tek­nii­koi­den ko­kei­lu kiin­nos­taa. Mm. gel­li­pai­nan­ta on juu­ri nyt in­nos­tuk­sen koh­tee­na, Graa­fos-ryh­män jä­se­net ker­to­vat aja­tuk­si­aan näyt­te­lyn ri­pus­tus­vai­hees­sa.

Näyt­te­lys­sä ovat mu­ka­na tai­tei­li­jat Rit­va Aal­to­nen, An­ni­na En­lund, Ruut Ha­lo­nen, Ai­ri Ken­ta­la, He­le­na Kät­kä­na­ho, Jo­sii­na Lam­pi­mä­ki, Kris­tii­na Lo­hi­luo­ma, Pirk­ko Oga­wa, Es­ko Pa­ju­la, Kai­ja Por­ko­la, Ei­ja Pöy­ry, Heli Rin­ta­mä­ki ja Sei­ja Saa­ri.

Graa­fos-ryh­män Mie­len­mai­se­mia-näyt­te­ly Pat­ruu­na­gal­le­ri­as­sa 13.1. saak­ka.

Poh­jan­maan va­lo­ku­va­kes­kuk­ses­sa on me­neil­lään, myös 13.1. as­ti, Lin­da Va­ro­man va­lo­ku­va­näyt­te­ly Nor­maa­li­ko­koi­nen sy­dän. Va­ro­ma on Lo­vii­sas­sa asu­va ku­va­jour­na­lis­ti, va­lo­ku­vaa­ja ja va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja. Hän on opis­kel­lut va­lo­ku­vaus­ta Yr­kes­högs­ko­lan No­vi­as­sa 2007-2011 ja val­mis­tu­nut tai­teen mais­te­rik­si Glas­gow School of Ar­tis­ta 2014.

– Isä­ni me­neh­tyi äkil­li­ses­ti mar­ras­kuus­sa 2020. Näyt­te­lyn nimi viit­taa van­haan, isä­ni keuh­ko­jen rönt­gen­ku­vien lau­sun­toon, jos­sa to­de­taan hä­nen sy­dä­men­sä ole­van nor­maa­li­ko­koi­nen. Ter­mi kiin­nit­ti huo­mi­o­ni ja to­den­si oman mie­li­ku­va­ni isäs­tä; isä ei ol­lut eri­tyi­sen suu­ri­sy­dä­mi­nen. Hän oli ta­val­li­nen ih­mi­nen, jon­ka pää­tök­sen­te­koa oh­ja­si­vat län­si­mai­nen mo­raa­li­kä­si­tys sekä sub­jek­tii­vi­set int­res­sit, ei niin­kään lä­him­mäi­sen­rak­kaus, va­lo­ku­vaa­ja Lin­da Va­ro­ma ker­too avoi­mes­ti isäs­tään ja isä-suh­tees­taan.

– Elä­män­sä vii­mei­si­nä vuo­si­na hän oli iso osa per­hee­ni ja las­te­ni elä­mää ja hän koki var­mas­ti las­ten­las­ten­sa kaut­ta osal­taan paik­kaa­van­sa me­ne­tet­tyä ai­kaa, Va­ro­man jat­kaa.

Hä­nen näyt­te­lyn­sä tar­kas­te­lee isyyt­tä kah­des­ta kul­mas­ta, toi­saal­ta isän äkil­lis­tä pois­me­noa seu­ran­nut­ta häm­men­nys­tä esi­nei­den ja tyh­jik­si jää­nei­den ti­lo­jen kaut­ta, toi­saal­ta hä­nen omien las­ten suh­det­ta hy­vin läs­nä ole­vaan isään­sä ja hei­dän kes­ki­näis­tä suh­det­taan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?