JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Kulttuuri
18.8.2022 10.00

Tänään kannattaa poiketa Paukun Pöhinöihin

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­nään kan­nat­taa poi­ke­ta Kult­tuu­ri­kes­kus Van­haan Pauk­kuun, sil­lä siel­lä on koko päi­vän ajan ta­pah­tu­mia ja tar­jouk­sia, kun alu­een toi­mi­jat jär­jes­tä­vät pe­rin­tei­nen yh­teis­tem­pauk­sen, Pau­kun Pö­hi­nät. Yri­tyk­set ovat mu­ka­na tar­jouk­sil­laan ja mo­net alu­een toi­mi­jat jär­jes­tä­vät mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa.

La­pu­an Kan­ku­rien myyn­ti­päi­vien jat­kot ovat työ­ka­lu­teh­taan au­las­sa. Tar­jol­la on pal­jon pois­to­ja ja pa­la­kan­kai­ta huip­pu­e­dul­li­ses­ti. Pois­to­ja löy­tyy myös kir­jas­tos­ta, jos­sa pois­to­kir­jo­ja voi va­li­ta kas­sil­li­sen eu­rol­la. Tar­jouk­sia on Pau­kun Ham­paas­sa, elo­ku­va­te­at­te­ris­sa, La­pu­an Test Cen­te­ris­sä, La­to­me­ri­lai­val­la, Ros­be­dis­sa, Kun­to­pis­teel­lä ja Cafe Pat­ruu­nas­sa.

Tai­de­mu­se­ol­la on pi­den­net­ty au­ki­o­lo­ai­ka, me­di­a­pa­jas­sa pää­see tes­taa­maan vir­tu­aa­li­la­se­ja ja kan­sa­lai­so­pis­tol­la on pop-up -pis­te Pau­kun piha-alu­eel­la, jos­sa voi käy­dä vaik­ka­pa kä­te­väs­ti il­moit­tau­tu­mas­sa syys­lu­ku­kau­den kurs­seil­le.

Lyi­jy­lan­ka­o­sas­tol­la ka­na­da­lai­nen ru­noi­li­ja-ant­ro­po­lo­gi­kir­jai­li­ja Ro­se­li­ne Lam­bert ker­too työs­tään ja Las­keu­tu­vas­sa Per­ho­ses­sa tru­ba­duu­ri Mika Pel­to­nie­mi luo tun­nel­maa al­kuil­las­ta. Il­lan ai­ka­na Van­han Pau­kun alu­eel­la jär­jes­te­tään myös mie­len­kiin­toi­nen opas­tet­tu kier­ros, jos­sa ker­ro­taan alu­een his­to­ri­as­ta ja ny­ky­päi­väs­tä.

Tai­de­lai­naa­mon ava­jai­set

La­pu­an Kan­ku­rien teh­taan­myy­mä­län yh­tey­teen on val­mis­tu­nut Tai­de­lai­naa­mo Ava­ran, poh­ja­lais­tai­tei­li­joi­den te­os­ten esit­te­lyyn ra­ken­net­tu sei­nä, joka tar­jo­aa hel­pon tien tu­tus­tua lä­hi­tai­tee­seen ja vuok­ra­ta tai os­taa tai­det­ta il­man kor­koa tai mui­ta mak­su­ja. Tai­de­lai­naa­mon toi­min­nan al­kua juh­lis­te­taan myös Pau­kun Pö­hi­nöi­den yh­tey­des­sä, jol­loin pai­kal­la on La­pu­an tai­tei­li­ja­seu­ran jä­se­niä esit­te­le­mäs­sä toi­min­taa.

– Tai­de­lai­naa­mo Ava­ra on syn­ty­nyt La­pu­an tai­tei­li­ja­seu­ran lai­naa­mo­hank­keen tu­lok­se­na. Kak­si­vuo­ti­sen hank­keen ra­hoit­ta­ja­na on Ai­sa­pa­ri ry. Py­rim­me näin edis­tä­mään oman seu­ran ja alu­een tai­tei­li­joi­den tun­net­ta­vuut­ta. Ta­voit­tee­na on saa­da Poh­jan­maal­ta pon­nis­ta­neet tai muu­ten tä­hän alu­ee­seen liit­ty­vät maa­laus-, gra­fiik­ka-, va­lo­ku­va- ja veis­to­tai­teen te­ki­jät sa­man ka­ton al­le. Li­säk­si Ava­ra tar­jo­aa asi­ak­kaal­le hel­pon väy­län tu­tus­tua tai­tei­li­joi­den te­ok­siin, lai­naa­mon hoi­ta­ja Han­na Pel­to­tu­pa ker­too.

La­pu­an Kan­ku­rien te­os­sei­nän val­mis­tut­tua Ava­ral­la on kak­si fyy­sis­tä toi­mi­pis­tet­tä. Te­os­sei­nis­tä toi­sen ava­jai­sia vie­tet­tiin hei­nä­kuun alus­sa kult­tuu­ri­ta­lo Vil­la Väi­nö­läs­sä Ala­jär­vel­lä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?