JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
6.6.2017 8.05

Retonkia päälle ja ravatti ojohon

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Lu­hu­ri­kan lava aloit­taa vii­kon­vaih­tees­sa kym­me­nen­nen ke­sä­kau­ten­sa. Li­sää ai­hees­ta vie­rei­sel­lä si­vul­la. Ko­ri­al­la pai­kal­la Tiis­ten­jo­en Mäki-Paa­vo­las­sa si­jait­se­va lava hou­kut­te­lee sa­to­ja ih­mi­siä ke­säy­ön tai­kaan vuo­si toi­sen­sa jäl­keen.

Suo­ma­lai­sen po­pu­laa­ri­mu­sii­kin verk­ko­mu­seo Po­mus ker­too, et­tä tans­si­la­va­kult­tuu­ri on ol­lut osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä 1920-lu­vul­ta saak­ka.

1880-lu­vul­la ra­ken­net­tiin mo­neen ky­lään seu­ro­jen­ta­lo­ja, pien­vil­je­li­jäyh­dis­tys­ten ja ur­hei­lu­seu­ro­jen py­tin­ke­jä, joi­den oh­jel­ma­muo­dok­si ke­hit­tyi­vät il­ta­mat. Il­ta­mat päät­tyi­vät poik­keuk­set­ta tans­siin. Myös mo­ni­päi­väi­set häät oli­vat mo­nin pai­koin tans­sin juh­laa. 1920-lu­vul­le tul­tua tans­si pii­sa­si il­lan ai­no­ak­si oh­jel­ma­nu­me­rok­si.

Tans­si­la­va­kult­tuu­rin kul­ta-ai­kaa oli 1930-luku ja so­ta­vuo­sien jäl­keen ai­ka 1950-lu­vul­ta 1970-lu­vul­le saak­ka. Maal­ta­pa­ko, kes­ki­o­lu­en va­pau­tu­mi­nen ja dis­kon­jyt­ke vei­vät vä­häk­si ai­kaa la­va­tans­sit un­ho­laan, kun­nes 1980-lu­vul­la Tan­go­mark­ki­nat naa­pu­ris­sa, Topi Sor­sa­kos­ki ja kump­pa­nit nos­ti­vat is­kel­mä­mu­sii­kin pro­fii­lia.

2000-lu­vun alus­sa tans­si­la­va­kult­tuu­ri jäl­leen el­pyi ko­et­tu­aan pie­nen not­kah­duk­sen. Lä­pie­let­ty lama oh­ja­si ih­mi­set ta­kai­sin tans­si­la­voil­le. La­voil­la käy­vä väki on ny­ky­ään 18–80-vuo­ti­as­ta.

Suo­men kesä on ly­hyt ja vä­hä­lu­mi­nen mut­ta va­loi­sa. Osa tans­si­la­va­kult­tuu­rin vie­hä­tys­tä ai­na­kin ke­säi­sin lie­nee juu­ri sii­nä yöt­tö­mäs­sä yös­sä. Kun ei tule pi­me­ää, kä­py­rau­ha­nen py­syy he­reil­lä ja luon­to pa­kot­taa rie­ha­koi­maan vuo­ro­kau­den ym­pä­ri.

Läh­te­kää Lu­hu­rik­kaan tes­taa­maan, mil­tä la­va­tans­si­kult­tuu­ri näyt­tää. Jos ei tans­si­jal­ka vi­pa­ta, niin ka­ra­o­kes­sa voi ry­kiä kurk­kun­sa sel­väk­si. Tä­män­kin kir­joit­ta­jan ju­han­nus­päi­vän pe­rin­tei­siin kuu­luu Lu­hu­ri­kan il­ta. Yl­lät­tä­väs­ti siel­lä on se sama sak­ki, joka vie­lä pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten van­noi pun­kin ja roc­kin ni­meen. Re­ton­kia pääl­le, ra­vat­ti suo­raan ja ja­laal­la ko­ri­as­ti!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?