JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.9.2017 8.00

12 825 lukijaa joka viikko

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Se, et­tä sinä, hyvä lu­ki­ja, luet juu­ri tätä teks­tiä, ei ole sat­tu­maa. Tuo­reim­man pai­kal­lis­leh­tien omi­nai­suuk­sia luo­dan­neen tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la ti­lat­ta­vil­la pai­kal­lis­leh­dil­lä on ni­mit­täin edel­leen lä­hei­sin suh­de lu­ki­joi­hin­sa, ja pai­kal­lis­leh­ti on edel­leen pa­ras tie­to­läh­de oman kau­pun­gin asi­ois­sa.

Suo­men Pai­kal­lis­me­di­at Oy (SPM), joka myy il­moi­tus­ti­laa kaik­kiin suo­ma­lai­siin ti­lat­ta­viin pai­kal­lis­leh­tiin, jul­kai­si täl­lä vii­kol­la tu­lok­set tut­ki­muk­ses­ta, jo­hon haas­ta­tel­tiin 11000 suo­ma­lais­ta sa­tun­nai­so­tan­nal­la – ei siis ky­sel­ty vain ti­laa­jil­ta.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan ti­lat­ta­va pai­kal­lis­leh­ti ta­voit­taa joka viik­ko vä­hin­tään 80 pro­sent­tia alu­een­sa vä­es­tös­tä. La­pu­an Sa­no­mien ”lu­ki­ja­peit­to” on La­pu­al­la jopa vie­lä hiu­kan pa­rem­pi, vii­mek­si teet­tä­mäm­me tut­ki­muk­sen mu­kaan ni­mit­täin pe­rä­ti 88 % alu­een asuk­kais­ta lu­kee joka viik­ko leh­den. Se on nu­me­roik­si muu­tet­tu­na 12 825.

La­pu­an Sa­no­mia lu­kee siis joka viik­ko lä­hes 13 000 ih­mis­tä. Mil­lä muul­la vä­li­neel­lä saa­vut­taa näin mon­ta la­pu­a­lais­ta? Ei yh­tään mil­lään. Kau­as taak­se jää­vät esi­mer­kik­si mo­nen­kir­ja­vat Fa­ce­book-ryh­mät, jois­sa yleen­sä on muu­ta­mia sa­to­ja, par­hai­mil­laan­kin pa­ri­tu­hat­ta ”tyk­kää­jää”, jois­ta vain muu­ta­ma kym­me­nen in­nok­kain­ta jak­saa päi­vit­täin roik­kua ne­tis­sä.

SPM:n tut­ki­muk­ses­sa to­det­tiin myös, et­tä niis­tä ih­mi­sis­tä, jot­ka ei­vät jos­ta­kin kä­sit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä ti­laa pai­kal­lis­leh­teä, kui­ten­kin 40 pro­sent­tia lu­kee pai­kal­lis­leh­den, ja heil­le­kin se on tär­keä. La­pu­an Sa­no­mi­a­kin lu­e­taan niin Aar­las­sa, Hy­väs­käs­sä kuin ABC:llä. Moni lu­kee myös kir­jas­tos­sa tai töis­sä.

Tut­ki­mus osoit­ti li­säk­si, et­tä ti­lat­ta­va pai­kal­lis­leh­ti lu­e­taan kes­ki­mää­rin 1,5 ker­taa. Ja il­moi­tuk­set lu­e­taan tark­kaan – ei­kä nii­den koh­dal­la pai­ne­ta ”ruk­sia” tai surf­fa­ta toi­sel­le si­vul­le tai ka­na­val­le. Pe­rä­ti 70 pro­sent­tia haas­ta­tel­luis­ta ker­toi, et­tä ti­lat­ta­va pai­kal­lis­leh­ti on kaik­kein pa­ras tie­to­läh­de oman paik­ka­kun­nan asi­ois­sa. Hy­vä­nä kak­ko­se­na ovat maa­kun­ta­leh­det 38 pro­sen­til­la. Tie­to­läh­tee­nä kau­pun­ki­leh­det eli il­mais­ja­ke­lut jää­vät 14 pro­sent­tiin, te­le­vi­sio 17:ään ja ra­dio nel­jään­tois­ta pro­sent­tiin.

Te lu­ki­jat olet­te siis täl­lä­kin vii­kol­la osa lä­hes 13 000 ih­mi­sen yh­tei­söä. Se yh­tei­sö, La­pu­an al­ku­pe­räi­nen ”some” on jo vuo­des­ta 1932 ol­lut La­pu­an Sa­no­mat.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?