JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
7.11.2019 8.00

70 vuotta lapualaisen yrittäjyyden puolesta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pi­te­let kä­sis­sä­si La­pu­an Yrit­tä­jät ry:n 70-vuo­tis­juh­la­nu­me­roa.Leh­des­sä on asi­aa yrit­tä­jyy­des­tä ja La­pu­as­ta yrit­tä­jien toi­min­ta­ym­pä­ris­tö­nä. Ää­nes­sä ovat muun mu­as­sa Suo­men Yrit­tä­jien nok­ka­mie­het Jyr­ki Mä­ky­nen ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen. Olem­me haas­ta­tel­leet La­pu­an Yrit­tä­jien tu­le­van pu­heen­joh­ta­jan ja yh­den kon­ka­riy­rit­tä­jän, li­säk­si ar­jes­taan ker­too yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta ja tuo­re alan­vaih­ta­ja-nai­sy­rit­tä­jä. La­pu­an Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Esa Suu­ta­la kir­joit­taa yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­nin tu­lok­sis­ta, kau­pun­gin­joh­ta­ja Satu Kan­ka­re muis­tut­taa kau­pun­gin ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön yh­teis­työs­tä. Li­säk­si La­pu­an Ke­hi­tys Oy:n tuo­re toi­mi­tus­joh­ta­ja ker­too, mik­si hän us­koo tuot­tee­seen ni­mel­tä La­pua.

La­pu­al­la on yli tu­hat yri­tys­tä, jois­ta osa yli sa­ta­vuo­ti­ai­ta. Kau­pun­gin van­hin edel­leen toi­mi­va yri­tys La­pu­an Valu täyt­tää tänä vuon­na 110 vuot­ta, An­na­lan ku­to­mos­sa on pau­ku­tet­tu kan­gas­ta 102 vuot­ta. La­pu­an eh­kä tun­ne­tuin tuo­te maa­il­mal­la, La­pua-pat­ruu­na, on syn­ty­nyt vuon­na 1923, jo­ten siel­lä­kin on sa­ta­vuo­ti­set tu­los­sa. La­pu­an Sa­no­mat­kin on jo 87-vuo­ti­as yri­tys. Iso­ja, tun­net­tu­ja ni­miä on pal­jon: La­pu­an Kan­ku­rit tun­ne­taan pal­lon toi­sel­la puo­lel­la­kin yhä pa­rem­min. Ala-Talk­ka­ri, Lau­ri­lan kul­je­tus, Che­mi­ga­te, Nam­mo, La­pua-Ket­jut.

Mut­ta ku­ten muu­al­la Suo­mes­sa, myös La­pu­al­la suu­rin osa yri­tyk­sis­tä on pk-yri­tyk­siä: Joko yk­si­ny­rit­tä­jiä tai yh­den-kah­den työn­te­ki­jän fir­mo­ja. Jo­kai­nen ko­la­ri­kor­jaa­mo, kam­paa­ja, kuk­ka­kaup­pi­as, suu­ta­ri, kir­ves­mies, kos­me­to­lo­gi, lvi-yrit­tä­jä, pien­ko­ne­kor­jaa­ja on tär­keä la­pu­a­lai­sen elin­kei­no­e­lä­män ja La­pu­an me­nes­tyk­sen te­ki­jä. Sik­si leh­teen va­lit­tiin haas­ta­tel­ta­vak­si yrit­tä­jis­tä ni­me­no­maan yk­sin, kak­sin tai pie­nel­lä po­ru­kal­la puur­ta­via yrit­tä­jiä. Hei­dän mer­ki­tys­tään ei sovi unoh­taa. Ja var­sin­kin pk-yri­tyk­sil­le ver­kos­toi­tu­mi­nen yrit­tä­jä­jär­jes­töön kan­nat­taa.

Yrit­tä­jyys on La­pu­an­kin sel­kä­ran­ka. Vi­re­än yri­ty­se­lä­män myö­tä kau­pun­ki ku­kois­taa. Tä­män asi­an puo­les­ta on jo 70 vuot­ta toi­mi­nut La­pu­an Yrit­tä­jät ry. On­nea seit­se­män­kymp­pi­sel­le ja yh­tä mon­ta vuot­ta li­sää!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?