JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus

Äänestä!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­nään al­kaa seu­ra­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys. Se kes­tää ai­na lau­an­tai­hin, ja var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on puo­len­tois­ta vii­kon pääs­tä sun­nun­tai­na 18.11. En­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­ja on lu­kui­sia: La­pu­an lu­kio, srk-talo, Tiis­ten ja Kau­ha­jär­ven srk-ta­lot, Hel­lan­maan srk-koti, Sedu, S-Mar­ket, K-Su­per­mar­ket La­pua, Saa­ren­pää­ko­ti, Hal­pa-Hal­li, Seu­ra­kun­ta­o­pis­to. Tu­li­ko kaik­ki?

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa va­li­taan La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­taan tu­le­vak­si nel­jäk­si vuo­dek­si 27 kirk­ko­val­tuu­tet­tua. He päät­tä­vät seu­ra­kun­nan isom­mis­ta lin­jauk­sis­ta ku­ten toi­min­nan pai­no­pis­teis­tä. Kirk­ko­val­tuus­to päät­tää myös ar­ki­sis­ta käy­tän­nön asi­ois­ta, esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nan ti­lo­jen re­mon­toin­nis­ta.

La­pu­al­la pe­rä­ti 87 pro­sent­tia vä­es­tä kuu­luu kirk­koon. Se on pal­jon, kun koko Suo­mes­sa tuo luku on vain 71 %.

Meil­lä siis kirk­ko­val­tuus­to päät­tää asi­ois­ta, jot­ka nä­ky­vät ja tun­tu­vat käy­tän­nös­sä lä­hes kai­kil­le la­pu­a­lai­sil­le. Sii­nä mie­les­sä näi­den vaa­lien luu­li­si kos­ket­ta­van mei­tä jo­kais­ta sen ver­ran, et­tä raa­hau­dum­me uur­nal­le. Vii­me seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2014 kui­ten­kin La­pu­al­la­kin vain 25,4 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta jak­soi ää­nes­tää. Täs­sä on siis kor­jaus­liik­keen paik­ka.

Muu­ta­ma ih­mi­nen on ky­syt­tä­es­sä vas­tan­nut, et­tä en oi­kein ole sa­maa miel­tä kir­kon kans­sa kai­kis­ta asi­ois­ta. Sii­nä ta­pauk­ses­sa var­sin­kin on syy­tä ää­nes­tää – meil­lä on nyt­kin eh­dok­kai­ta mie­li­pi­de­kir­jon mo­nel­ta lai­dal­ta.

La­pu­al­la myös osal­lis­tu­taan seu­ra­kun­nan toi­min­taan to­del­la run­saas­ti. Ku­lu­nut seu­ra­kun­ta­viik­ko on täs­tä yk­si osoi­tus. Si­kä­li­kin oli­si ar­vo­kas­ta, et­tä seu­ra­kun­nan pal­ve­luis­ta naut­ti­vat myös kä­vi­si­vät ää­nes­tä­mäs­sä. Toi­saal­ta tie­tys­ti ma­ta­la ää­nes­tysp­ro­sent­ti ker­too sii­tä, et­tä luo­te­taan seu­ra­kun­nan hoi­ta­van hom­man – ja ol­laan il­mei­sen tyy­ty­väi­siä ny­ky­lin­jauk­siin ja toi­min­taan. Täs­sä ta­pauk­ses­sa on syy­tä ää­nes­tää, et­tä lin­ja säi­lyy.

Tä­män leh­den kes­ki­au­ke­a­mal­la on pari kes­keis­tä ky­sy­mys­tä aut­ta­maan pää­tök­sen­te­os­sa. Toi­mit­ta­ja Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu ky­syi eh­dok­kail­ta, mitä asi­aa he it­se ajai­si­vat jos pää­si­si­vät kirk­ko­val­tuus­toon, ja mikä on kir­kon teh­tä­vä yleen­sä. Lä­hes jo­kai­nen en­nät­ti vas­ta­ta. Käy­kää­pä lu­ke­mas­sa ja muis­ta­kaa ää­nes­tää.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?