JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.1.2018 8.00

Ääni rakkaalle (kotoSuomelle)

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu

mira.uu­si­hau­ta-koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys on su­ju­nut vilk­kaas­ti ker­ro­taan. La­pu­an vaa­li­vas­taa­va Esa Tien­haa­ra kau­pun­gin­ta­lol­ta ker­too, et­tä luku tu­lee ole­maan noin 42 pro­sent­tia, eh­kä hie­man sen yli. Vii­mei­siä las­kel­mia teh­tiin vie­lä tä­män ta­ri­nan kir­joit­ta­mis­het­kel­lä kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä.

Ih­mi­set ovat kii­reh­ti­neet an­ta­maan ää­nen­sä La­pu­al­la­kin hy­vis­sä ajoin ja sii­tä voi pää­tel­lä ai­na­kin sen, et­tä eh­do­kas on ol­lut ai­ka hy­vin mie­tit­ty­nä jo val­miik­si etu­kä­teen. Osal­le no­peim­mis­ta ei­vät eh­ti­neet esi­mer­kik­si vii­mei­set te­le­vi­si­o­kes­kus­te­lut te­ke­mään hal­laa tai hy­vää omal­le eh­dok­kaal­le. Ää­ni oli jo ai­kaa sit­ten su­jau­tet­tu kuo­reen ja sil­lä hyvä. Toki muu­ta­mat eh­dok­kaat kä­vi­vät La­pu­al­la ihan it­se ker­to­mas­sa jo vii­me syk­sy­nä aja­tuk­sis­taan ja mak­ka­ran­syön­nin lo­mas­sa sitä saa­tiin san­koin jou­koin kuun­nel­la. Osa en­nak­koon ää­nes­tä­neis­tä ha­lu­aa myös var­mis­taa, et­tä ää­ni tu­lee an­net­tua, jos sat­tuu var­si­nai­se­na päi­vä­nä is­ke­mään yl­lät­tä­vä meno tai vaik­ka sai­raus. Eli kai­ken­kaik­ki­aan asia on tär­keä, täl­le moo­dil­le on nyt moni he­rän­nyt, vaik­ka ei muu­ten niin ko­vas­ti po­li­tii­kas­ta sun muus­ta in­nos­tui­si­kaan.

Yl­lät­tä­väs­ti pre­si­den­tin­vaa­li voi tun­tua to­del­la tär­ke­äl­tä asi­al­ta jopa sel­lai­ses­ta, jon­ka ar­vi­oi­si viit­taa­vaan sil­le täy­sin kin­taal­la. Tut­ta­va­ni muut­ti toi­sel­le puo­lel­le maa­pal­loa yli vuo­si sit­ten ja teki läh­ties­sään sel­väk­si, et­tä täs­sä nyt koko elä­mä eli lap­si ja kaik­ki muut asi­at, kimp­sut ja kamp­sut, läh­tee ihan toi­saal­le, ei­kä pa­luu­ta ole sin­ne kyl­män­kal­se­aan poh­jo­laan. Uu­si elä­mä rul­laa hie­nos­ti, mut­ta kuin­ka ol­la­kaan so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta tie­to ker­too, et­tä niin vain hän­kin ha­lu­aa vai­kut­taa en­ti­sen ko­ti­maan­sa asi­oi­hin. Ää­ni an­net­tu pai­kal­li­ses­sa Suo­mi kes­kuk­ses­sa, jo­hon mat­kaa­kin oli lä­hes pa­rin tun­tia. Ää­ni siis lä­he­tet­ty mer­ten yli rak­kaa­seen ko­to­Suo­meen!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?