JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.5.2019 8.00

Aika nähdä toisin

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Niin lä­hel­lä kuin Eu­roop­pa mei­tä ja meis­sä on­kin, sitä ei kui­ten­kaan – vie­lä­kään – ole Eu­roo­pan Uni­o­ni. Ei, vaik­ka Suo­mi on ol­lut sen jä­sen 1.1.1995 läh­tien. Uni­o­ni ko­e­taan yhä etäi­sek­si, by­rok­raat­ti­sek­si, kan­ke­ak­si.

Eh­kä oli­si ai­ka ja syy­tä ru­ve­ta ajat­te­le­maan toi­sin. EU ni­mit­täin vai­kut­taa jo­kai­sen mei­dän elä­määm­me joka päi­vä. Suo­men lain­sää­dän­nös­tä noin 70 – 80 pro­sent­tia poh­jau­tuu sii­hen lain­sää­dän­töön, joka on laa­dit­tu EU:ssa. Uni­o­nin sään­te­ly ulot­tuu Suo­mes­sa lä­hes kaik­keen, ta­lou­teen, maa­ta­lou­teen, mat­kus­ta­mi­seen, pu­he­lu­jen ja ne­tin hin­toi­hin, tur­val­li­suus- ja ym­pä­ris­tö­a­si­oi­hin.

Jos siis ha­lu­at vai­kut­taa esi­mer­kik­si sii­hen, kuin­ka voi­mal­li­ses­ti ole­mas­sa­o­lo­am­me muut­ta­vaa il­mas­ton­muu­tos­ta yri­te­tään maa­il­man­laa­jui­ses­ti rat­koa, kan­nat­taa ää­nes­tää nyt.

Eu­ro­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys al­kaa kes­ki­viik­ko­na ja jat­kuu seu­raa­van vii­kon tiis­tai­hin. Var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä on sun­nun­tai 26. päi­vä ku­lu­vaa kuu­ta. Vaa­lit tu­le­vat epä­kii­tol­li­seen ai­kaan, sil­lä suo­ma­lai­set ovat vas­ta sel­vin­neet omis­ta val­ta­kun­nal­li­sis­ta vaa­leis­taan.

Par­la­men­tin jät­tä­vä la­pu­a­lai­nen An­ne­li Jäät­teen­mä­ki to­te­aa tuo­rees­sa Ylen haas­tat­te­lus­sa Eu­roo­pan ole­van nyt ai­van eri­lai­nen kuin vuon­na 2004, jol­loin hän aloit­ti eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko­na. Hä­nen mie­les­tään in­nos­tus ja eteen­päin kat­so­mi­nen ovat pois­sa. Ja kui­ten­kin niil­le oli­si kova tar­ve, sil­lä haas­teet ei­vät ole ai­na­kaan hel­pot­tu­mas­sa seu­raa­val­la vii­si­vuo­tis­kau­del­la.

La­pu­a­lai­nen, lu­ki­o­lai­nen Pil­vi Man­te­re us­koo täs­sä leh­des­sä, et­tä nuo­ret ovat he­rää­mäs­sä vai­kut­ta­mi­sel­le var­sin­kin juu­ri il­mas­to­a­si­oi­den vuok­si. Toi­vot­ta­vas­ti hän on oi­ke­as­sa, sil­lä hei­dän tu­le­vai­suu­des­taan täs­sä on kyse.

La­pu­an ää­nes­tysp­ro­sent­ti edel­li­sis­sä eu­ro­vaa­leis­sa vuon­na 2014 oli 45 eli hi­ve­nen kor­ke­am­pi kuin Vaa­san vaa­li­pii­ris­sä, jos­sa luku oli 43. Koko val­ta­kun­nas­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli niin­kin sur­kea kuin 39,1.

Näis­tä lu­vuis­ta on help­po pan­na pa­rem­mak­si.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?