JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
24.4.2018 8.00

Aina hymyssä suin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Täs­sä leh­des­sä si­vul­la 5 on jut­tu mie­hes­tä, joka on tut­tu tosi mo­nel­le la­pu­a­lai­sel­le eri­näis­ten tis­kien ta­kaa. Vuo­ren­maan Ta­pa­ni on pal­vel­lut asi­ak­kai­ta niin tis­ki­juk­ka­na La­to­saa­res­sa kuin sit­tem­min Rin­ta­mä­en ur­hei­lu­puo­lel­la ja vii­mei­set kym­me­nen vuot­ta La­to­mä­en Säh­kös­sä eli Vei­kon Ko­nees­sa.

Joka mie­hen kans­sa sat­tuu naa­ma­tus­ten, tie­tää, et­tä Tap­sa on ai­na hy­mys­sä suin. Oli sit­ten asi­a­kas­pal­ve­lu­ti­lan­ne tai muu­ten vaan tul­laan ky­läl­lä vas­taan. Mies jak­soi jopa kuun­nel­la mei­dän tei­nien lop­pu­mat­to­mia pii­si­toi­vei­ta La­to­saa­res­sa, sil­loin kun siel­lä vie­lä 1980-lu­vul­la oli dis­ko, jos­sa Tap­sa soit­ti le­vy­jä. Sa­mal­la ys­tä­väl­li­sel­lä pal­ve­lul­la tä­män­kin kir­joit­ta­jan pu­he­lin pan­tiin jou­lun vä­li­päi­vi­nä kun­toon, ei­kä edes tul­lut tun­net­ta, et­tä voi kun mä oon sa­kia.

Kyky ot­taa jo­kai­nen ih­mi­nen ja asi­a­kas vas­taan iloi­ses­ti on kul­la­nar­voi­nen. Sitä luon­teen­piir­ret­tä kan­nat­taa vaik­ka har­joi­tel­la, jos ei se luon­nos­taan läh­de. Kuka ta­han­sa osaa kri­ti­soi­da ja moit­tia, hauk­kua mui­den te­ke­mi­siä ja ol­la naa­ma vää­rin­päin. Mut­ta on ihan eri­tyi­nen tai­to pal­vel­la ih­mi­siä ilol­la.

Yri­tyk­sel­le iloi­nen työn­te­ki­jä on ai­van yk­kös­tär­keä asia. Ja La­pu­an ko­koi­ses­sa kau­pun­gis­sa sil­lä pi­de­tään moni asi­a­kas omas­sa kau­pun­gis­sa. On eri­tyi­sen mu­ka­vaa käy­dä asi­oi­mas­sa, vaik­ka nyt niit­ten pu­he­li­mien kans­sa, tu­tus­sa pu­tii­kis­sa jos­sa on tut­tu kaup­pi­as ja var­mas­ti iloi­set myy­jät joil­ta saa hy­vää pal­ve­lua. Sen kau­pan oven­kah­vaan tu­lee tar­tut­tua vas­ta­kin.

Asi­a­kas­pal­ve­li­jal­la ei oi­kein voi ol­la huo­noa päi­vää. Vaik­ka aa­mul­la oli­si met­ri lun­ta au­ton pääl­lä, koi­ra teh­nyt tar­peen­sa ma­tol­le ja te­na­vat ta­val­lis­ta­kin kiuk­kuu­sem­pia, niin asi­a­kas­pal­ve­li­jan pi­täi­si jak­saa ot­taa ih­mi­set vas­taan iloi­ses­ti. It­se asi­as­sa moni ih­mis­ten kans­sa töi­tä te­ke­vä ker­too saa­van­sa voi­maa ja pir­teyt­tä asi­ak­kais­ta. Muut huo­let unoh­tu­vat, kun saa pal­vel­la ih­mi­siä. Kun näin on­nel­li­ses­ti on, niin ih­mi­nen on juu­ri oi­ke­as­sa am­ma­tis­sa.

Tap­sal­le hy­viä elä­ke­päi­viä, ja hy­myil­lään edel­leen kun ta­va­taan :)

Muu­ten: Kau­pun­gil­la on me­neil­lään ky­se­ly, jos­sa krä­vä­tään la­pu­a­lais­ten mie­li­pi­tei­tä me­neil­lään ole­vaan kau­pun­kist­ra­te­gi­an laa­din­taan. Nyt on enää viik­ko ai­kaa vas­ta­ta, käy­kää­pä an­ta­mas­sa mie­li­pi­teen­ne! Ky­se­ly löy­tyy esi­mer­kik­si kau­pun­gin ko­ti­si­vul­ta osoit­tees­ta www.la­pua.fi, link­ki on heti etu­si­vul­la.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?