JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.5.2018 8.00

Älä pelkää, nuori sydän

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vii­me vii­kol­la saa­tiin La­pu­an ja muit­ten lu­ki­oit­ten yli­op­pi­las­ko­kei­den tu­lok­set. Pit­kin ke­vät­tä on tul­lut jo tie­to­ja Se­dun val­mis­tu­neis­ta, ja Seu­ra­kun­ta­o­pis­ton La­pu­an kam­puk­sen­kin väki val­mis­tau­tuu ke­vät­juh­liin. Ylä­kou­lun väki eh­ti jo pi­tää naa­mi­ais­päi­vän, ja hel­tei­sis­sä luok­ka­huo­neis­sa hi­koil­laan ke­vään vii­mei­siä op­pi­tun­te­ja. Jak­saa, jak­saa! Koh­ta se ke­sä­lo­ma koit­taa.

Mo­nes­sa ta­los­sa teh­dään suur­sii­vo­ja, kun pe­ril­li­sil­le pi­tää jär­jes­tää val­mis­tu­jai­sia. Äi­tee-ih­mi­set ovat yleen­sä ko­vim­mal­la, jos koh­ta mo­nes­sa ta­los­sa isän­tä­kin on pa­ko­tet­tu sok­ke­lia maa­laa­maan tai olo­huo­net­ta ta­pi­see­raa­maan.

Nuo­rel­le ih­mi­sel­le tämä on elä­män pa­ras­ta ja sa­mal­la hui­maa­vaa, pe­lot­ta­vaa­kin ai­kaa. Kes­ki­as­teel­ta val­mis­tu­vat ovat elä­mä­nu­ran­sa alus­sa: mi­hin seu­raa­vak­si? Lei­vän­syr­jään kiin­ni, mi­hin jat­ko-opin­toi­hin? Pää­sy­ko­e­rum­ba on pa­him­mil­laan ja työn­ha­ki­jat kil­pai­le­vat mo­nien kal­tais­ten­sa kans­sa työ­pai­kois­ta.

Jo­kai­nen meis­tä ai­kui­sis­ta muis­taa sen epä­var­muu­den, mikä nuo­ren mie­les­sä häi­lyy. Mitä jos en löy­dä töi­tä, jos en pää­se kou­luun, tu­lee­ko mi­nus­ta iki­nä yh­tään mi­tään? Kun syr­jäy­ty­nei­den nuor­ten (eten­kin poi­kien) mää­rä yhä kas­vaa, pel­ko voi ol­la ai­heel­li­nen­kin. Meil­le ai­kui­sil­le tämä on haas­te: Mi­ten voi­sim­me kan­nus­taa, tsem­pa­ta ja va­laa roh­keut­ta jo­kai­sen nuo­ren mie­leen niin, et­tä se oma pol­ku löy­tyy? On mei­dän teh­tä­väm­me huo­leh­tia sii­tä, et­tä nuo­ret pää­se­vät oman­nä­köi­sen­sä elä­män al­kuun.

La­pu­an Sa­no­mat ja­kaa sti­pen­din yh­del­le Seu­ra­kun­ta­o­pis­ton La­pu­an kam­puk­sen, Se­dun ja La­pu­an lu­ki­on ah­ke­ral­le opis­ke­li­jal­le. Toi­vom­me, et­tä se kan­nus­taa ja aut­taa jat­koon. On­nea jo­kai­sel­le val­mis­tu­neel­le! Olet­te juh­lan­ne an­sain­neet.

Van­han rock-muu­si­kon Pate Mus­ta­jär­ven tuo­reel­la soo­lo­le­vyl­lä sa­no­taan hie­nos­ti se, mitä jo­kai­nen äi­ti, isä, mum­ma, paap­pa ja kum­mi nuo­ril­le toi­voo. Tätä toi­vom­me val­mis­tu­neil­le myös me La­pu­an Sa­no­mien väki.

Älä pel­kää, nuo­ri sy­dän! Si­nun vuo­ro­si tu­lee vie­lä.

Ja si­nua odot­taa siel­lä suu­ri tu­le­vai­suus.

Älä pel­kää, nuo­ri sy­dän, si­nun voi­ma­si vart­tuu vie­lä.

Yhä odot­taa täl­lä tiel­lä suu­ri tu­le­vai­suus.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?