JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.2.2020 6.00

Asiaa vauvoista

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Uu­sim­mas­sa leh­des­sä on taas mon­ta si­vua vii­me vuon­na syn­ty­nei­tä uu­sia la­pu­a­lai­sia. Vuo­den su­loi­sin leh­ti sääs­te­tään mo­nes­sa per­hees­sä vau­va­kir­jan tai al­bu­min vä­lis­sä, sii­tä on kiva ai­kui­se­na bon­gail­la tut­tu­ja päi­vä­ko­ti,- kou­lu-, rip­pi­kou­lu- ja työ­ka­ve­rei­ta. Käy­kää ihas­te­le­mas­sa su­loi­sia pul­la­pos­kia ja sup­pu­sui­ta si­vul­ta 6 al­ka­en.

Vau­vo­ja syn­tyy Suo­mes­sa lii­an vä­hän. Vau­va­ka­to, jat­ku­es­saan ny­kyis­tä vauh­tia, uh­kaa jo maan ta­lout­ta. Taan­noin uu­ti­soi­tiin, et­tä syn­ty­vyys on ro­mah­ta­nut pe­rä­ti 1800-lu­vun lop­pu­puo­len ko­vien näl­kä­vuo­sien ta­sol­le. Mel­ko hät­käh­dyt­tä­vä fak­ta.

Tuo­reim­pa­na mit­taus­vuon­na 2018 uu­sia suo­ma­lai­sia syn­tyi 47 083. Vuon­na 2008 syn­tyi 58 845 vau­vaa. Mää­rä on pu­don­nut yli tu­han­nel­la vau­val­la per vuo­si.

Sata vuot­ta sit­ten per­heen pe­rus­ta­mi­nen oli lä­hes it­ses­tään­sel­vyys ja mel­kein­pä ai­noa vaih­to­eh­to nuor­ten ih­mi­sen ho­ri­son­tis­sa. Tänä päi­vä­nä va­lin­nan­mah­dol­li­suuk­sia on usei­ta, ja nai­sih­mi­nen­kin voi va­li­ta uran tai per­heen vä­lil­lä, jos koh­ta useim­mat edel­leen ha­lu­a­vat mo­lem­mat.

Ih­mis­la­jin säi­ly­mi­sen kan­nal­ta la­jil­le epä­tyy­pil­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen – pää­tös ol­la li­sään­ty­mät­tä – on eri­koi­nen seik­ka. Jo­kai­sen la­jin tär­kein teh­tä­vä on säi­lyt­tää it­sen­sä. Vain ih­mi­nen pys­tyy toi­mi­maan toi­sin. Tä­hän asi­aan on kui­ten­kin paha men­nä si­vus­ta mi­tään sa­no­maan. Jo­kai­nen per­he, jo­kai­nen nai­nen päät­tää li­sään­ty­mi­ses­tään it­se.

Po­si­tii­vis­ta on toki se, et­tä edel­leen poh­ja­lais­maa­kun­nis­sa li­sään­ny­tään muu­ta maa­ta enem­män. Kun muu­al­la Suo­mes­sa per­heen lap­si­lu­ku on 1,3 lap­ses­ta 1,4 lap­seen, niin Ete­lä-Poh­jan­maal­la, Poh­jan­maal­la, Kes­ki- ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la tuo luku on 1,6–1,9 las­ta per ta­lous.

Mut­ta li­sää tar­vi­taan. Näh­tä­väk­si jää, vai­kut­taa­ko asi­aan po­si­tii­vi­ses­ti hal­li­tuk­sen ul­ko­mai­ta myö­ten uu­ti­soi­tu pää­tös pi­den­tää van­hem­pain­va­paa­ta 14 kuu­kau­teen ja ja­kaa se kah­tia mo­lem­pien puo­li­soi­den kes­ken.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?