JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
20.9.2018 8.00

BMX-kuskit ja scoottaajat ilman hallia

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Toi­mi­tuk­ses­sa kävi ei­len ihan mah­ta­va po­ruk­ka ky­läs­sä. Ri­ta­mä­en kou­lun ak­tii­vi­set ja fik­sut me­di­a­kurs­si­lai­set tu­tus­tui­vat leh­ti­ta­loon, hen­ki­lö­kun­taan, sa­no­ma­leh­den te­koon, sa­no­ma­leh­dis­tön tar­koi­tuk­seen ja me­di­aan yleen­sä. Lä­hi­viik­koi­na saam­me li­sää kou­lu­lais­vie­rai­ta, jo­ten nuor­ten kä­den­jäl­keä tu­lee nä­ky­mään jäl­leen leh­des­sä.

Ri­ta­mä­ke­läi­sil­lä oli yk­si huo­li ylit­se mui­den. La­pu­al­ta puut­tuu si­sä­hal­li bmx-kus­keil­ta ja scoot­taa­jil­ta. (Bmx on temp­pu­pyö­rä, jos­sa on eri­kois­ren­kaat ja ke­vyt ra­ken­ne. Scoot­ti on temp­pui­luun tar­koi­tet­tu pot­ku­lau­ta.)

Lä­hes koko me­di­a­ryh­män po­ruk­ka oli in­nok­kai­ta temp­pui­li­joi­ta, ja har­ras­ta­jia on po­ru­kan mu­kaan La­pu­al­la to­del­la pal­jon. He ker­toi­vat, et­tä Sei­nä­jo­el­la on Suo­men suu­rin si­sä­hal­li scoot­taa­jil­le ja bmx-pyö­räi­li­jöil­le, mut­ta sin­ne on pit­kä mat­ka, ei­vät­kä ai­kui­set voi ol­la vä­hän vä­liä kus­kaa­mas­sa. La­pu­al­la nuo­ri­so temp­pui­lee esi­mer­kik­si Pau­kun park­ki­pai­kal­la, jos­kus Äs­sän pi­has­sa tai en­ti­sel­lä vil­ja­va­ras­tol­la ase­man­seu­dul­la. Tal­ven ai­ka­na pal­jon te­ho­kas­ta ja ter­veel­lis­tä lii­kun­ta­e­ner­gi­aa jää käyt­tä­mät­tä.

Mie­lui­sin­ta oli­si, jos hal­li oli­si La­pu­al­la kes­kus­tas­sa. Lii­ken­ne­puis­ton vie­res­sä ole­va ul­ko­a­lue skeit­taa­jil­le on syr­jäs­sä, ja siel­lä ri­ko­taan te­li­nei­tä öi­sin. Yk­si op­pi­las tii­vis­ti asi­an: Me ha­lu­taan har­ras­taa La­pu­an kes­kus­tas­sa. Ul­ko­kent­tä­kin oli­si mu­ka­va, jos se oli­si ky­läl­lä. Mut­ta vie­lä pa­rem­pi oli­si saa­da tal­vek­si si­sä­hal­li.

Tie­dos­sa on, et­tä Lau­ri­lan­puis­toon on jos­kus ha­vi­tel­tu skeit­ti­puis­toa, jos­sa voi­vat har­ras­taa myös temp­pu­pyö­räi­li­jät ja scoot­taa­jat. Ei sun­kaan se tot­ta ole, et­tä mah­dol­li­sen me­te­lin ta­kia nuo­ri­so ajet­tiin Ko­ve­roon?

Löy­tyi­si­kö kau­pun­gis­ta tyh­jiä hal­le­ja, joi­hin voi­si ra­ken­taa oi­kein be­to­nis­ta mä­kiä ja hyp­py­rei­tä? Per­he­koon kau­pun­gis­sa tämä oli­si ai­van #pa­ras­ta­lap­sil­le ja en­nen kaik­kea si­joi­tus ter­vee­seen nuo­ri­soon.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?