JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.10.2018 8.00

Ei kotkotuksia

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu

mira.uu­si­hau­ta-koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Täs­sä on tu­los­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa ai­ka mo­net vaa­lit. Jot­kut jo lyk­kään­tyi­vät­kin. Maa­kun­ta­vaa­lit kai piti ol­la alun­pe­rin täs­sä koh­taa syk­syä. Mut­ta riit­tää nii­tä vaa­le­ja il­man maa­kun­ta­vaa­le­ja­kin. Seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat tuos­sa tuo­ki­os­sa, var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä on 18. mar­ras­kuu­ta. Yh­täk­kiä aja­tel­len pal­jon tren­dik­kääm­pi­ä­kin ja jo­ten­kin enem­män kiin­nos­ta­via vaa­le­ja ovat jot­kut muut tu­le­vat vaa­lit. Tren­dik­kääm­piä? Voi­ko niin sa­noa? Ja mitä se ker­too seu­ra­kun­ta­vaa­leis­ta tai lä­hin­nä eh­kä sa­no­jas­ta?

La­pu­an Sa­no­mat on käyn­nis­tä­nyt ky­se­lyn kai­kil­le la­pu­a­lai­sil­le srk-vaa­lieh­dok­kail­le. Ky­se­lys­sä ha­lu­taan an­taa mah­dol­li­suus eh­dok­kaal­le ava­ta omia aja­tuk­si­aan ja se käy näp­pä­räs­ti vas­taa­mal­la pa­riin mel­ko kes­kei­seen ky­sy­myk­seen. Toi­mi­tus on jo saa­nut vas­tauk­sia, ei nyt ihan pa­luu­pos­tis­sa, mut­ta muu­ta­ma ky­se­ly pa­lau­tet­tiin hy­vin no­pe­as­ti. Noi­ta muu­ta­mia vas­tauk­sia jo hie­man sil­mäil­les­sä tuli tun­ne, et­tä eh­dok­kaat ovat vas­tauk­sis­saan ha­lun­neet tuo­da esiin hy­vin­kin pe­rus­ta­vaa laa­tua ole­via aja­tuk­sia eli ki­tey­te­tys­ti ol­laan yk­sin­ker­tais­ten asi­oi­den ää­rel­lä. Ky­syt­tä­es­sä esi­mer­kik­si kir­kon teh­tä­vää sitä ku­vail­laan näin: Sa­nan ju­lis­tus. Kirk­ko on tur­va­sa­ta­ma. Jo­kai­sel­le sää­tyyn kat­so­mat­ta. No­pe­al­la kat­san­nol­la voi­si myös pää­tel­lä, et­tä nyt jo vas­tan­neet ei­vät ai­na­kaan näe mi­tään tar­vet­ta mi­hin­kään eris­kum­mal­li­siin kään­tei­siin kir­kon pii­ris­sä, tai voi­daan­ko sa­noa jopa kot­ko­tuk­siin? Et­tä kun maa­il­ma on nyt niin no­pe­as­sa tah­dis­sa muut­tu­vai­nen, niin oli­si­ko jon­kun asi­an ja ta­hon py­syt­tä­vä sel­lais­ten yk­sin­ker­tais­ten mut­ta ää­ret­tö­män ar­vok­kai­den asi­oi­den tur­vaa­ja­na?

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa va­li­taan kirk­ko­val­tuus­ton ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­se­net eli luot­ta­mus­hen­ki­löt. He suun­nit­te­le­vat, ke­hit­tä­vät ja oh­jaa­vat seu­ra­kun­nan toi­min­taa sekä päät­tä­vät mo­nis­ta kes­kei­sis­tä seu­ra­kun­nan hal­lin­toon ja ta­lou­teen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Noi­den asi­oi­den hoi­dos­sa tar­vi­taan var­mas­ti myös ra­di­kaa­li­a­kin uu­dis­tu­mis­ta. Ja tren­dik­käi­tä­kin aja­tuk­sia. Eh­kä jopa kot­ko­tuk­sia.

Mie­len­kiin­tois­ta näh­dä mitä aja­tuk­sia eh­dok­kail­ta tu­lee vie­lä, kun­han lo­put­kin eh­ti­vät vas­ta­ta.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?