JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
2.4.2020 7.00

Ei lannistuta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Leh­des­sä on jäl­leen pal­jon asi­aa poik­keus­ti­lan vai­ku­tuk­sis­ta La­pu­aan, la­pu­a­lai­siin, elin­kei­no­e­lä­mään ja työn­te­on muu­tok­siin. Mur­hei­ta meil­lä kai­kil­la pii­saa: oma elan­to huo­les­tut­taa, sai­rau­den pel­ko ai­heut­taa ah­dis­tus­ta, ko­ti­kou­luis­sa ole­vat lap­set tuo­vat oman li­sän­sä etä­työ­päi­viin. Mu­reh­dut­taa se, mi­ten täs­tä sel­vi­tään, jos krii­si kes­tää pit­kään.

Olem­me koon­neet leh­teen myös asi­aa yrit­tä­jis­tä ja yrit­tä­jil­le. Jut­te­lin ei­len La­pu­an Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Ma­riia Har­jun­hei­mon kans­sa. Hän koki yrit­tä­mi­sen tus­kan krii­si­ti­lan­tees­sa en­sim­mäis­ten jou­kos­sa. Kun hal­li­tus kiel­si maa­lis­kuun alus­sa yli 10 hen­gen ko­koon­tu­mi­set, jou­tui Har­jun­hei­mo pa­ne­maan Sa­ku­ra-kirp­pik­sel­lään la­pun luu­kul­le. Yrit­tä­jä ei ha­lun­nut pyö­rit­tää tar­tut­ta­mis­pe­sä­ket­tä, ja tär­ke­ää oli myös se, et­tä kirp­pis­pöy­dän va­ran­neil­ta ei ha­lut­tu ot­taa mak­sua ti­lan­tees­sa, jos­sa kaup­pa ei käy.

Har­jun­hei­mo ker­too it­se käyt­tä­neen­sä mon­ta kons­tia ko­van pai­kan edes­sä: lai­noi­hin on ha­et­tu ly­hen­nus­va­paa­ta, hän on et­si­nyt it­sel­leen töi­tä ja ha­ke­nut tu­kea Ely-kes­kuk­sel­ta.

Ko­ro­nak­rii­si on asia, jo­hon yk­si­kään yrit­tä­jä ei ole voi­nut vai­kut­taa. Moni on var­mas­ti va­rau­tu­nut esi­mer­kik­si sai­ras­tu­mi­seen tai ta­pa­tur­miin ja eh­kä ke­rän­nyt pus­ku­ri­ra­has­toa, mut­ta täl­lai­seen ti­lan­tee­seen ei ole voi­nut va­rau­tua.

Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja myön­tää, et­tä en­sim­mäi­nen viik­ko krii­sin al­ka­mi­sen jäl­keen meni ”sho­kis­sa ja it­kies­sä”, mut­ta kun­non poh­ja­kos­ke­tuk­sen jäl­keen hän ryh­tyi toi­meen. Näin toi­vot­ta­vas­ti käy muil­le­kin: Poh­ja­mu­tiin ei pidä jää­dä vel­lo­maan. Jos pois­pää­sy ei tah­do on­nis­tua yk­sin, niin kan­nat­taa ha­kea apua.

Yh­des­sä täs­tä sel­vi­tään. Ei lan­nis­tu­ta. Useim­mat la­pu­a­lai­set kau­pat ja pal­ve­lut toi­mi­vat nor­maa­lis­ti ja pal­ve­le­vat hy­gie­ni­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti. Nyt on en­tis­tä tär­ke­äm­pää pa­nos­taa oman paik­ka­kun­nan yri­tyk­siin.

Au­rin­kois­ta vii­kon­lop­pua ja hy­vää pal­mu­sun­nun­tai­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?