JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
16.7.2019 7.00

Huolenaiheita ja toivoa

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mikä on nuor­ten mie­les­tä kaik­kein tär­kein­tä, jos he ajat­te­le­vat Suo­mea muu­ta­ma vuo­si­kym­men eteen­päin?

Tuo­reen Suo­mi vuon­na 2050 -ky­se­lyn mu­kaan hei­dän mie­les­tään tär­kein­tä on saa­da il­mas­ton­muu­tos ku­riin, jos ha­lu­taan, et­tä Suo­mes­sa on hyvä elää myös ky­sei­se­nä vuon­na. Vii­me ke­vää­nä teh­tyyn ky­se­lyyn vas­ta­si yli 4 000 ylä­kou­lui­käis­tä eli 13 – 16 -vuo­ti­as­ta nuor­ta eli puo­lil­ta Suo­mea. Ai­hees­ta uu­ti­soi Hel­sin­gin Sa­no­mat vii­me vii­kol­la.

Nuo­ret ovat val­mii­ta sii­hen, et­tä myös hei­dän omia va­lin­to­jaan ra­joi­te­taan il­mas­tok­rii­sin vuok­si ja he pi­tä­vät ra­joi­tuk­sia myös to­den­nä­köi­si­nä ja toi­vot­ta­vi­na. He nä­ke­vät, et­tä elä­män­ta­po­jem­me on muu­tut­ta­va il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si.

Nuo­ret us­ko­vat Suo­men ole­van vuo­si­sa­dan puo­li­vä­lis­sä ra­di­kaa­lis­ti eri­lai­nen kuin nyt. Suu­rin syy tä­hän on juu­ri il­mas­ton­muu­tos, mut­ta maa­tam­me muok­kaa­vat nuor­ten mie­les­tä tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä myös tek­no­lo­gi­nen ke­hi­tys ja maa­han­muu­ton li­sään­ty­mi­nen.

Nuo­ret ha­lu­a­vat tul­la kuul­luik­si, il­me­nee ky­se­lys­tä. Tätä ovat var­mas­ti toi­vo­neet myös edel­li­set nuo­ret su­ku­pol­vet ja tu­le­vat toi­vo­maan vas­ta­kin. He ha­lu­a­vat, et­tä hei­dän toi­veil­laan ja nä­ke­myk­sil­lään oman tu­le­vai­suu­ten­sa suh­teen on vai­ku­tus­ta.

Nuor­ten il­mas­to­huo­li on help­po si­vuut­taa tai tyr­mä­tä. Yk­si pe­rus­te voi ol­la se, et­tä hei­dät on ai­vo­pes­ty, ku­ten eräs so­mei­li­ja kom­men­toi Hel­sin­gin Sa­no­mien Fa­ce­book-pro­fii­lis­sa. Tai et­tä he ei­vät ym­mär­rä ei­vät­kä tie­dä.

Oli mi­ten oli, ai­vo­pe­sua tai ei, nuo­ri an­sait­see tul­la kuul­luk­si ja va­ka­vas­ti otet­ta­vak­si. Hei­dän huu­toon­sa pi­täi­si myös vas­ta­ta.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la moni nuo­ri suh­tau­tuu isois­ta huo­le­nai­heis­ta huo­li­mat­ta op­ti­mis­ti­ses­ti ja luot­ta­vai­sin mie­lin tu­le­vai­suu­teen, mikä on hyvä ja tär­keä asia. Toi­vot­to­muus syö voi­ma­va­rat, joi­ta tar­vi­taan muu­tok­sen ai­kaan­saa­mi­seen.