JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
20.11.2018 8.00

Huomio nuorten mielen­ter­veyteen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään mie­len­ter­veys­viik­koa. Tee­man ta­ka­na on Mie­len­ter­vey­den kes­kus­liit­to ja vii­kon tee­mak­si on va­lit­tu ”Mun elä­mä, hyvä elä­mä”.

Tee­man nimi ken­ties ker­too­kin, et­tä tänä vuon­na kiin­ni­te­tään eri­tyi­ses­ti huo­mi­o­ta nuor­ten ai­kuis­ten mie­len­ter­vey­den häi­ri­öi­hin, nii­den syi­hin ja vai­ku­tuk­siin.

Nuo­ris­ta ni­mit­täin pe­rä­ti joka nel­jän­nel­lä on jon­kin­lai­nen mie­len­ter­vey­den häi­riö. Se tar­koit­taa, et­tä kun vaik­ka­pa ta­val­li­ses­ta luok­ka­ku­vas­ta las­ke­taan, niin joka nel­jän­nel­lä op­pi­laal­la on ti­las­to­jen mu­kaan on­gel­mia mie­len­ter­vey­den, jak­sa­mi­sen ja pär­jää­mi­sen kans­sa.

Tämä luku on tosi iso.

Uu­ti­sot­si­kois­sa nä­em­me useim­mi­ten erit­täin me­nes­ty­viä nuo­ria, ja ot­si­koi­hin pää­ty­vät toi­saal­ta myös täy­sin syr­jäy­ty­neet nuo­ret. Yh­teis­kun­ta on hyvä sil­le, joka pär­jää. Sie­det­tä­vän oo­koo sil­le, joka on kes­ki­ver­to. Mut­ta ai­van ka­ma­la sil­le, joka ei pär­jää mil­lään.

Nuor­ten mie­len­ter­vey­son­gel­mat al­ka­vat useim­mi­ten en­nen 24 vuo­den ikää. Täs­tä joh­tu­va suo­ra­nai­nen työ­ky­vyt­tö­myys on li­sään­ty­nyt 30 pro­sen­til­la vuo­des­ta 2005 vuo­teen 2015, sel­vi­ää tuo­rees­ta väi­tös­tut­ki­muk­ses­ta.

Vuo­den 2016 lo­pus­sa oli työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä 7 300 al­le 25-vuo­ti­as­ta nuor­ta.

Tä­mä­kin luku on hät­käh­dyt­tä­vän iso.

Mitä me voim­me teh­dä?

En­sim­mäi­se­nä var­maan­kin voim­me ky­syä lä­him­mäl­tä nuo­rel­ta, et­tä mi­ten sinä jak­sat. On­ko kaik­ki hy­vin?

Jos vas­taus on, et­tä pa­rem­min­kin voi­si ol­la, on syy­tä kuun­nel­la tark­kaan ja miet­tiä, mitä yh­des­sä voi­tai­siin teh­dä. Jot­ta mah­dol­li­sim­man moni py­syi­si mu­ka­na ja tu­li­si kuul­luk­si. Ei­kä kan­na­ta tyy­tyä en­sim­mäi­seen ”joo joo” -vas­tauk­seen.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?