JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
4.1.2018 6.00

Hyvä renki, huono isäntä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Uu­si al­ko­ho­li­la­ki as­tui voi­maan maa­nan­tai­na. Kau­pois­sa ja ki­os­keis­sa saa al­kaa myy­dä ne­los­kal­jaa ja vä­ke­väs­tä vii­nas­ta lant­rat­tu­ja se­koi­tuk­sia, pien­pa­ni­mot saa­vat myy­dä vah­vo­ja olui­ta suo­raan teh­taal­ta. Ta­pah­tu­mis­sa ei tar­vit­se enää ai­da­ta an­nis­ke­lu­a­lu­ei­ta, ra­vin­to­lois­ta voi os­taa ko­tiin juo­mia, A- ja B-lu­vat pois­tu­vat. Näis­tä lain­muu­tok­sis­ta hyö­ty­vät ku­lut­ta­jat ja sitä kaut­ta elin­kei­no­e­lä­mä, vä­hit­täis­kaup­pa ja ra­vin­to­la-ala.

Hyö­ty­jen vas­ta­puo­le­na ovat al­ko­ho­lin ai­heut­ta­mat hai­tat. Ko­van ryyp­pää­mi­sen ai­heut­ta­mis­ta sai­rauk­sis­ta ja muis­ta seu­rauk­sis­ta on run­saas­ti kiis­ta­ton­ta ti­las­to­näyt­töä. Suur­ku­lu­tuk­sen kus­tan­nuk­set kan­san­ter­vey­del­le ovat mil­jar­di­luok­kaa.

Suo­mi on Eu­roo­pan joh­ta­va maa, kun tar­kas­tel­laan hu­ma­la­ha­kui­suut­ta. Al­ko­ho­li­sai­rauk­siin ja -myr­ky­tyk­siin kuo­lee Suo­mes­sa asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na ih­mi­siä yli kol­min­ker­tai­nen mää­rä Ruot­siin ja Nor­jaan ver­rat­tu­na. Suo­ma­lai­sen al­ko­ho­lin­ku­lu­tuk­sen huip­pu­vuon­na 2007 vii­na oli työ­i­käis­ten ylei­sin kuo­lin­syy, vuon­na 2015 kol­man­nek­si ylei­sin. Ja lä­hes jo­kai­sen su­vus­ta tai tut­ta­va­pii­ris­tä löy­tyy vä­hin­tään yk­si juop­po, joka on ryy­pän­nyt ta­lon­sa tai ter­vey­ten­sä, työ­paik­kan­sa tai avi­o­liit­ton­sa.

Toi­saal­ta suu­rin osa ih­mi­sis­tä on vas­tuul­li­sia al­ko­ho­lin­käyt­tä­jiä. Edel­leen sel­ke­äs­ti enem­män on nii­tä, jot­ka hal­lit­se­vat al­ko­ho­lin­käyt­tön­sä kuin nii­tä, joi­ta pul­lo vie. Täys­rait­tii­ta­kin on vä­hän yli 10 pro­sent­tia. Lii­al­li­sen al­ko­ho­lin­käy­tön hait­to­ja on myös pys­tyt­ty eh­käi­se­mään vii­me vuo­si­na: muun­mu­as­sa rat­ti­juo­pu­muk­set ovat vä­hen­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti vuo­des­ta 2007 al­ka­en. Nuo­ret käyt­tä­vät al­ko­ho­lia vä­hem­män kuin pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Näis­sä iso roo­li on ol­lut te­hok­kaal­la va­lis­tuk­sel­la ja var­hai­sel­la puut­tu­mi­sel­la.

THL ar­vi­oi, et­tä tar­jon­nan li­sää­mi­nen li­sää myös ky­syn­tää, ja la­ki­muu­tok­sen myö­tä vii­nan ku­lu­tus kas­vaa ai­na­kin kuu­si pro­sent­tia, hai­tat vä­hin­tään sa­man ver­ran. Vii­na on hyvä ren­ki, mut­ta huo­no isän­tä. Sik­si lain­sää­dän­nön höl­len­ty­es­sä val­ti­on on syy­tä li­sä­tä va­ro­ja va­lis­tuk­seen, vas­tuul­li­suu­den ko­ros­ta­mi­seen ja hait­to­jen en­nal­ta­eh­käi­syyn.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?