JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
4.12.2018 8.00

Hyvää itsenäi­syys­päivää!

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­ön alai­nen Maan­puo­lus­tus­tie­do­tuk­sen suun­nit­te­lu­kun­ta, MTS, tut­kii vuo­sit­tain suo­ma­lais­ten mie­li­pi­tei­tä Suo­men ul­ko-, tur­val­li­suus- ja puo­lus­tus­po­li­tii­kas­ta. Tuo­rein tut­ki­mus jul­kis­tet­tiin vii­me tors­tai­na, ja sii­nä mer­kil­le­pan­ta­vaa on ylei­sen maan­puo­lus­tus­tah­don hei­ken­ty­mi­nen. Mi­nis­te­ri­ön aset­ta­mas­sa ko­mi­te­as­sa is­tuu muun mu­as­sa la­pu­a­lai­nen Jor­ma Kal­lio, hän avaa tut­ki­muk­sen tu­lok­sia tar­kem­min si­vul­la 11.

Suun­nit­te­lu­kun­ta on toi­mi­nut vuo­des­ta 1976, ja maan­puo­lus­tus­tah­toa on kar­toi­tet­tu alus­ta läh­tien.

Nyt jul­kis­tet­tu tut­ki­mus ker­too, et­tä ny­kyi­nen ase­vel­vol­li­suus­mal­li näh­dään edel­leen par­haa­na Suo­men puo­lus­tus­jär­jes­tel­mäl­le, mut­ta toi­saal­ta yleis­tä ase­vel­vol­li­suut­ta kan­nat­taa en­tis­tä har­vem­pi. Kan­na­tus on las­ke­nut eten­kin nuor­ten kes­kuu­des­sa: 25-34-vuo­ti­ais­ta vain 58 pro­sent­tia ja 15-24-vuo­ti­ais­ta 56 pro­sent­tia on ny­kyi­sen, mie­hiä kos­ke­van ylei­sen ase­vel­vol­li­suu­den kan­nal­la. Sa­maan ai­kaan ylei­sen kan­sa­lais­pal­ve­luk­sen suo­sio on kas­va­nut. Yli puo­let suo­ma­lai­sis­ta eli 55 pro­sent­tia suh­tau­tuu ylei­seen kan­sa­lais­pal­ve­luk­seen myön­tei­ses­ti. Tämä osoit­taa, et­tä puo­lus­tuk­sel­li­sen kan­sa­lais­pal­ve­luk­sen tar­ve ym­mär­re­tään.

Li­säk­si hen­ki­lö­koh­tai­nen maan­puo­lus­tus­tah­to Suo­mes­sa on edel­leen to­del­la kova. Pe­rä­ti 84 pro­sent­tia ih­mi­sis­tä on val­mis omien ky­ky­jen­sä ja tai­to­jen­sa mu­kaan puo­lus­ta­maan maa­taan, mi­kä­li ti­lan­ne sitä vaa­tii. Tämä ker­too vas­tuun­kan­nos­ta ja sii­tä, et­tä olem­me val­miit men­nei­den su­ku­pol­vien lail­la te­ke­mään työ­tä kaik­kein kal­leim­man – it­se­näi­sen isän­maan eteen.

Hy­vää it­se­näi­syys­päi­vää!