JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.5.2018 8.00

Ihmisarvo hukassa?

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ko­koo­muk­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja, vaa­sa­lai­nen Su­san­na Kos­ki ava­si tie­tä­mät­tään ke­hon­kie­lel­lään ja kom­men­teil­laan maa­nan­tai-il­ta­na Ylen A-Stu­di­os­sa mer­kit­tä­vän kes­kus­te­lun. Näi­nä ai­koi­na, jol­loin po­li­tiik­ka on kes­kit­ty­nyt ta­lou­del­li­siin ai­hei­siin, pi­täi­si pu­hua myös sii­tä, mil­lai­nen ih­mis­kä­si­tys ja -ar­vo pai­naa po­liit­tis­ten pää­tös­ten taus­tal­la ja mikä on po­lii­tik­ko­jen kyky aset­tua huo­nom­mas­sa osas­sa ole­vien ase­maan.

Su­san­na Kos­ki ta­pa­si jo tois­ta­mi­seen tv-kes­kus­te­lus­sa pit­kä­ai­kais­työt­tö­män ja useis­ta sai­rauk­sis­ta kär­si­vän An­na-Mai­ja Tik­ka­sen ja ryh­tyi an­ta­maan täl­le neu­vo­ja pääs­tä ulos ti­lan­tees­taan. Kos­ken esiin­ty­mi­nen on nos­tat­ta­nut voi­mak­kaan re­ak­ti­on so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja hän­tä on ar­vos­tel­tu ko­vis­ta, oi­keis­to­lai­sis­ta aja­tuk­sis­ta sekä em­pa­ti­an puut­tees­ta.

Sa­man­tyyp­pi­siä koh­taa­mi­sia osui työ­mi­nis­te­ri Jari Lindst­rö­min työ­päi­vään vii­me tiis­tai­na La­pu­an ABC:llä. Pai­kal­le saa­pu­neet työt­tö­mät ti­va­si­vat hä­nel­tä neu­vo­ja, kos­ka ei­vät ol­leet muu­al­ta apua saa­neet. Sil­ti ak­tii­vi­mal­lin leik­ku­ri oli lei­kan­nut hei­dän työt­tö­myys­tur­vaan­sa. Työ­mi­nis­te­ri kuun­te­li ja kom­ment­tien­sa pe­rus­teel­la vai­kut­ti ym­mär­tä­vän ky­sy­jien ti­lan­net­ta, vaik­ka vas­tauk­set jäi­vät lai­hoik­si.

Ta­lous­tut­ki­muk­sen tut­ki­mus­pääl­lik­kö Juho Rah­ko­nen to­te­si nii­ni­kään A-Stu­di­os­sa tut­ki­mus­ten osoit­ta­van, et­tä suo­ma­lais­ten sel­ke­äs­ti ylei­sin huo­le­nai­he on kan­sa­lais­ten eri­ar­vois­tu­mi­nen ja tu­lo­e­ro­jen kas­vu. Tämä on po­lii­tik­ko­jen syy­tä muis­taa.

Kai­kil­la meil­lä on ra­joit­tei­ta, nau­roi Kos­ki oh­jel­mas­sa. Jo­kai­nen voi ky­syä ty­kö­nään, mil­lai­sia ra­joit­tei­ta it­sel­lä on eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via, eri­lai­sis­ta olois­ta tu­le­via, eri­lai­sin ky­vyin ja tai­doin va­rus­tet­tu­ja koh­taan. On­ko meis­tä an­ta­maan jo­kai­sel­le yh­tä­läi­nen ih­mi­sar­vo?

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?