JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.1.2020 8.00

Ihmis­lä­hei­syy­dellä roolinsa

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu

mira.uu­si-koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

On­ko­han ku­kaan vält­ty­nyt uu­ti­soin­nil­ta, joka läh­ti liik­keel­le muo­dos­tel­ma­luis­te­li­joi­den huo­nos­ta koh­te­lus­ta. Ai­he on sii­vit­tä­nyt mon­ta jut­tua sen jäl­keen ja yk­si ja toi­nen asi­an­tun­ti­ja on kom­men­toi­nut asi­aa. La­pu­an Sa­no­mis­sa­kin on en­si vii­kol­la jut­tua täs­tä ajan­koh­tai­ses­ta asi­as­ta, jos­ta joil­la­kin voi ol­la ko­ke­mus­ta. Jos ei ihan hen­ki­lö­koh­tais­ta tai omas­ta per­hees­tä, niin eh­kä sit­ten vain vie­res­tä seu­rat­tu­na. Tai ai­na­kin mie­li­pi­de. Ju­tus­ta sel­vi­ää esi­mer­kik­si mi­ten seu­rois­sa suh­tau­du­taan asi­aan ja mi­ten on va­rau­dut­tu vai on­ko?

Huo­noa käy­tös­tä ei voi hy­väk­syä ja sil­le pi­täi­si teh­dä jo­tain. Niin har­ras­tus­pii­reis­sä kuin kai­kis­sa ins­tans­seis­sa, kou­luis­sa ja työ­pai­koil­la. Har­ras­tus­pii­reis­sä useim­mi­ten on kyse vie­lä­pä nuor­ten ih­mis­ten elä­mäs­tä, jos­sa mu­ka­na ovat in­to­hi­mot sitä isom­mal­la syk­keel­lä mitä kor­ke­am­mal­le ta­sol­le kil­paur­hei­lus­sa men­nään. Kil­paur­hei­lus­sa val­men­nus tä­hy­ää tu­los­ten pe­rään ja on­ko niin, et­tä sii­nä saat­taa su­men­tua tai pe­rä­ti ka­do­ta ih­mis­lä­hei­nen suh­tau­tu­mis­ta­pa. Uh­ra­taan ta­voit­tei­den edes­sä vä­hän? Jos mi­ta­li tu­lee, niin ei­kös sil­lä saa pik­ka­sen an­teek­si?

Toki on niin, ta­voit­teel­li­ses­sa kil­pa­ryh­mäs­sä val­men­ta­mi­nen on eri­lais­ta ver­ra­ten vä­hem­män ta­voit­teel­li­seen. Sil­loin sal­li­taan tie­tyl­lä ta­paa ko­vem­paa pu­het­ta ja sen myös osal­li­set tie­tä­vät ja nie­le­vät pa­rem­min. Se ikään kuin kuu­luu asi­aan. Mut­ta kiu­saa­mi­nen ei­kä huo­no käy­tös ei kuu­lu mi­hin­kään.

Kuin­ka­han isos­sa roo­lis­sa koko asi­as­sa em­pa­tia, ih­mis­lä­hei­syys ja -kä­si­tys? Sil­lä, et­tä jo­kai­nen lap­si ja nuo­ri on kui­ten­kin oma yk­si­lön­sä jouk­ku­ees­sa­kin. Tai­ta­va har­ras­tus­ve­tä­jä osaa myös sen kai­ken val­men­ta­mi­sen ja kil­pai­lul­li­suu­den ja la­ji­tai­to­jen opet­ta­mi­sen ohel­la lu­kea ih­mi­siä. Kai­kil­le ei­vät toi­mi sa­mat sa­nat tai kei­not. Kai­ken kaik­ki­aan kaik­ki las­ten ja nuor­ten kans­sa toi­mi­jat ovat näi­den las­ten ja nuor­ten ih­mis­ten kas­va­tusp­ro­ses­sis­sa mu­ka­na. Se on iso roo­li.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?