JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
28.6.2018 8.00

Ilmoitelkaa, jos on pakko vaihtaa hammaslääkäriä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Us­kot­te­ko vie­lä, et­tä sote-uu­dis­tus to­teu­tuu? Ku­ten la­pu­a­lai­set­kin sote-puo­len vir­ka­mie­het ovat leh­tem­me pals­toil­la mo­neen ker­taan to­den­neet, uu­dis­tuk­sen ai­ka­tau­lu on ol­lut epä­re­a­lis­ti­sen tiuk­ka, ja niin­pä hal­li­tus jou­tui tiis­tai­na lyk­kää­mään uu­dis­tuk­sen käyt­töö­not­toa vuo­teen 2021.

Uu­dis­tus­ta on ra­ken­net­tu pit­kään ja laa­jal­la vir­ka­mies­rin­ta­mal­la. Kun­tien ja vi­ras­to­jen hen­ki­lös­töä on uu­del­leen­ni­mi­tet­ty oman työn ohel­la tai pää­toi­mi­ses­ti uu­dis­tuk­sen val­mis­te­li­joik­si. Mie­tin­töä, lau­sun­toa ja suun­ni­tel­maa on pu­kat­tu il­moil­le hyl­ly­met­reit­täin. Hy­viä pää­tök­si­ä­kin on toki teh­ty, ei vä­häi­sim­pä­nä La­pu­al­le edul­li­nen 1+7-mal­li sote-kes­kuk­sis­ta.

Iso jouk­ko ih­mi­siä on joka ta­pauk­ses­sa teh­nyt val­mis­te­lun eteen val­ta­van mää­rän työ­tä – ja taus­tal­la lei­juu edel­leen pel­ko, et­tä koko uu­dis­tus täl­lai­se­na jää te­ke­mät­tä. Tie­ten­kin pää­mi­nis­te­ri va­kuut­te­li tiis­tai­na, et­tä uu­dis­tus ”vie­dään maa­liin”. Ei­hän ku­kaan ha­lua jää­dä sote-läs­säh­tä­jä­nä his­to­ri­aan, mut­ta ai­van re­a­lis­ti­nen on se­kin vaih­to­eh­to, et­tä seu­raa­va hal­li­tus läh­tee te­ke­mään uu­dis­tus­ta lä­hes puh­taal­ta pöy­däl­tä.

Päät­tä­jät ovat mark­ki­noi­neet sote-uu­dis­tus­ta etu­pääs­sä kan­sa­lai­sen va­lin­nan­va­pau­del­la. Mut­ta ha­lu­am­me­ko me va­li­ta? Suu­rin­ta osaa ta­val­li­sis­ta kan­sa­lai­sis­ta kiin­nos­taa lä­hin­nä se, py­sy­vät­kö asi­at sa­moi­na – py­sy­vät­hän? On­ko äi­tiys­neu­vo­la sa­mas­sa pai­kas­sa kuin en­nem­min­kin? Voin­ko edel­leen käy­dä ter­veys­kes­kuk­ses­sa päi­vys­tyk­ses­sä? On­ko di­a­be­tes­neu­vo­la au­ki ta­val­li­seen ta­paan? Saa­ko apu­vä­li­nei­tä lai­naan tu­tus­ta pai­kas­ta? Jat­kuu­ko pu­he­te­ra­pia sa­man ih­mi­sen kans­sa?

Jos uu­dis­tus kui­ten­kin saa­daan maa­liin, niin edel­lä­mai­ni­tuis­ta asi­ois­ta on tie­do­tet­ta­va ih­mi­sil­le pal­jon ai­em­paa enem­män. Va­li­o­kun­ta­kä­sit­te­lyt ja muut kään­teet jak­sa­vat kiin­nos­taa enää asi­an har­taim­pia har­ras­ta­jia ja uu­tisf­riik­ke­jä. Jo­ten ter­vei­siä ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta: Jos sote-uu­dis­tus to­teu­tuu, niin il­moi­tel­kaa, jos on pak­ko vaih­taa ham­mas­lää­kä­riä, ja mis­tä saan soit­taa ajan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?