JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.4.2020 7.00

Järkeä tuen myöntämiseen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Vii­me päi­vi­nä on ko­vas­ti ko­hut­tu val­ti­on ko­ro­na­tu­es­ta yri­tyk­sil­le. Vii­kon­vaih­tees­sa nou­si­vat isoi­hin ot­si­koi­hin Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta tu­kea saa­neet yri­tyk­set, joi­den lii­ke­toi­min­ta on kau­ka­na ko­vim­man is­kun ot­ta­neis­ta yri­tyk­sis­tä. Räi­ke­ä­nä esi­merk­ki­nä Il­ta­leh­den esiin nos­ta­ma Iso­jo­en Ko­ne­hal­li Oy, jol­la on 18 mil­joo­naa eu­roa lik­vi­diä ja vii­me vuon­na vii­van al­le jäi 15,4 mil­joo­naa eu­roa. Mi­hin täl­lai­nen yri­tys tar­vit­see jul­kis­ta tu­kea?

Uu­ti­soin­nin seu­rauk­se­na IKH tie­dot­ti ei­len, et­tä ai­koo pa­laut­taa saa­man­sa tuen. Sama ei­li­nen He­sa­ri ker­toi, et­tä myös ”huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri” Aki Pal­san­mä­ki on pa­laut­ta­nut saa­man­sa 100 000 eu­ron ko­ro­na-tuen, kos­ka on kuu­lem­ma saa­nut tap­pouh­kauk­sia.

Mui­ta koko po­tin saa­nei­ta ovat esi­mer­kik­si Pos­tin toi­mi­tus­joh­ta­jan oma kon­sult­tiy­ri­tys ja ”Huo­no äi­ti” -blo­gi­a­lus­ta, jota pyö­rit­tää en­ti­nen Ylen toi­mit­ta­ja, eu­ro­e­dus­ta­ja Pet­ri Sar­va­maan puo­li­so Sari He­lin. Blo­gil­la ei ole ki­vi­jal­ka­kaup­paa tai yh­täk­kiä hä­vin­nyt­tä asi­a­kas­kun­taa. Toki tämä osoit­taa vain, et­tä tu­kea saa se, joka osaa teh­dä hy­vän ha­ke­muk­sen. Moni on tot­tu­nut han­ke­ra­han ha­ki­ja jo van­has­taan. Bu­si­ness Fin­lan­din myön­tä­mis­tä tuis­ta on nyt käyn­nis­ty­mäs­sä tar­kem­pi tut­ki­mus ja tu­ki­pe­rus­tei­ta ken­ties tul­laan muut­ta­maan.

Myös la­pu­a­lai­set yrit­tä­jät ovat ha­ke­nut ko­ro­na­tu­kea. Osa ker­too, et­tä ha­ke­mi­nen on ol­lut simp­pe­liä, osa taas sa­noo, et­tä ha­ke­mi­nen on tosi vai­ke­aa, ja var­sin­kin myön­tei­sen pää­tök­sen saa­mi­nen. Olem­me saa­neet pa­lau­tet­ta mo­nel­ta la­pu­a­lai­sel­ta yrit­tä­jäl­tä sii­tä, mi­ten han­ka­lat ovat tuen kri­tee­rit. Tu­kea voi saa­da uu­teen in­no­vaa­ti­oon jota pi­täi­si nyt täs­sä ti­lan­tees­sa, kun työn­te­ki­jöi­tä on lo­mau­tet­tu­na, läh­teä ke­hit­tä­mään. Tai pi­täi­si pal­ka­ta kon­sult­ti sel­vit­tä­mään uut­ta in­no­vaa­ti­o­ta. Täs­sä­hän tie­naa vain se kon­sult­ti.

Näin ki­rei­nä ai­koi­na tu­kea oli­si saa­ta­va yri­tys­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen. Sii­hen, et­tä saa­daan pi­det­tyä väki töis­sä ja ovet au­ki.

Po­si­tii­vis­ta kuu­luu yk­si­ny­rit­tä­jien ko­ro­na­tu­es­ta. Si­vul­la 11 ai­hees­ta li­sää. Tä­nään tie­de­tään toi­vot­ta­vas­ti myös, mil­lai­sia ra­joi­tuk­sia hal­li­tus aset­ti ei­len ke­sä­ta­pah­tu­mil­le.

Läm­min­tä vii­kon­lop­pua!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?