JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
25.3.2021 7.00

Kaivos­toi­mintaa ohjaavat laki ja ympäris­tö­vastuu

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Si­vul­la 7 on Lee­na Hjel­tin jut­tu Simp­si­ön tuo­reim­mas­ta kai­vos­hank­kees­ta. Saim­me maa­no­mis­ta­jil­ta vink­kiä, et­tä Simp­si­öl­lä ale­taan lou­hia mal­mia. Asi­al­la on kai­vo­syh­tiö Oy Fen­nos­kan­dia Re­sour­ces Ab, joka kui­ten­kin täs­sä vai­hees­sa ha­kee Tu­ke­sil­ta vas­ta lu­paa et­siä gra­fiit­tia.

Kor­ke­a­laa­tuis­ta gra­fiit­tia käy­te­tään muun mu­as­sa säh­kö­au­to­jen akuis­sa. Kun Vaa­saan ha­vi­tel­laan ak­ku­teh­das­ta, sy­ner­gi­ae­dut on help­po näh­dä. Au­to­leh­ti Au­to­Bild uu­ti­soi en­nen jou­lua, et­tä säh­kö­au­to­jen Eu­roo­pan-myyn­ti ylit­ti en­si ker­ran die­se­lit ver­rat­tu­na vuo­den ta­kai­seen ver­tai­lu­kuu­kau­teen, jo­ten ol­laan tu­le­vai­suu­den alal­la.

Vuo­si sit­ten en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­ke­vää­nä moni la­pu­a­lai­nen löy­si Simp­si­ön van­han avo­lou­hok­sen. Teim­me ai­hees­ta jut­tua lop­pu­ke­säs­tä. ”Per­sik­ka­lam­mel­ta” on 1960-lu­vul­la ha­et­tu ki­vi­ai­nes­ta uu­den La­pua-Sei­nä­jo­ki-tien al­le. Tuol­loin alue on jää­nyt ai­taa­mat­ta, ja rei­kä am­mot­taa avoin­na. Ke­säi­sin ja hy­väl­lä sääl­lä se on hie­no pa­tik­ka­koh­de, tal­vi­pi­me­äl­lä vaa­ral­li­nen, jol­lei alu­et­ta tun­ne. Saim­me kui­ten­kin pa­lau­tet­ta ju­tun jäl­keen, et­tä lou­hok­sen ta­kia tu­hot­tiin pal­jon mai­se­maa.

Ny­kyi­set la­kiin pe­rus­tu­vat mää­räyk­set kai­vos­toi­min­nan har­joit­ta­jil­le ovat ai­van toi­set kuin 50 vuot­ta sit­ten. Kai­vok­sil­ta edel­ly­te­tään ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den hal­lin­taa alu­een luon­non, poh­ja­ve­sien ja jät­tei­den osal­ta. Asi­aa oh­jaa kai­vos­toi­min­nas­ta an­ne­tun ja ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain li­säk­si alan it­se­sään­te­ly­e­lin Kes­tä­vän kai­vos­toi­min­nan ver­kos­to, jota joh­taa La­pin lää­nin en­ti­nen maa­her­ra, mi­nis­te­ri Han­ne­le Pok­ka. Ver­kos­to ot­ti tä­män kuun alus­sa käyt­töön mal­mi­net­sin­nän vas­tuul­li­suus­jär­jes­tel­män. Sen työ­ka­lut kat­ta­vat ym­pä­ris­tön, työ­tur­val­li­suu­den ja si­dos­ryh­mäyh­teis­työn. Kes­tä­vän kai­vos­toi­min­nan ver­kos­ton toi­min­ta­pe­ri­aat­tes­sa to­de­taan mm., et­tä kai­vo­syh­ti­öt mi­ni­moi­vat toi­min­tan­sa ne­ga­tii­vi­set vai­ku­tuk­set lä­hi­a­lu­ei­den yh­tei­söil­le, ym­pä­ris­töl­le ja luon­non mo­ni­muo­toi­suu­del­le sekä hoi­ta­vat mal­mi­net­sin­nän jäl­ki­hoi­don vas­tuul­li­ses­ti. Li­sä­tie­toa ai­hees­ta löy­tyy run­saas­ti esi­mer­kik­si osoit­tees­ta kai­vos­vas­tuu.fi.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?