JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.6.2020 8.00

Keskustelua on jatkettava

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Lä­hes viik­ko sit­ten jul­kis­tet­tiin La­pu­an kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­kin­non saa­jat. Teim­me ly­hy­en uu­tis­pät­kän so­meen, ja sa­la­man­no­pe­as­ti so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa tuo­mit­tiin koko La­pua vä­ki­val­lan keh­dok­si. Täs­sä­hän tie­ten­kin har­ras­tet­tiin pe­rus­tee­ton­ta yleis­tä­mis­tä: kak­si si­ni­mus­taan pu­keu­tu­nut­ta la­pu­a­lais­ta = kaik­ki la­pu­a­lai­set ovat vä­ki­val­ta­hul­lu­ja. Mut­ta näin toi­mii hul­laan­tu­nut some.

Ta­pah­tu­nut­ta on pui­tu ja poh­dit­tu, ja vuo­ro­pu­he­lun on jat­kut­ta­va. Ai­hees­ta li­sää si­vul­la 8. On il­meis­tä, et­tä la­pu­an­lii­ke on sel­ke­äs­ti ai­van kä­sit­te­le­mä­tön il­miö. Sekä La­pu­al­la et­tä var­sin­kin muu­al­la Suo­mes­sa.

Ku­kaan ei yl­pei­le sil­lä, et­tä kom­mu­nis­min pe­los­sa käyn­nis­ty­nyt la­pu­an­lii­ke sor­tui vä­ki­val­taan, uhoon ja jopa hen­ki­ri­kok­siin. Mut­ta sen kans­sa mei­dän on elet­tä­vä, his­to­ri­aa em­me voi kiis­tää.

La­pu­al­la asi­as­ta pu­hut­tiin pit­kään vain hil­jaa ja pie­nes­sä seu­ras­sa. Tut­ki­mus­ta on teh­ty pal­jon, mm. Jus­si Nii­nis­tö, Juha Sil­ta­la ja Heik­ki Yli­kan­gas ovat ana­ly­soi­neet asi­aa. Meil­lä on la­pu­an­liik­keen mu­seo, joka to­sin nyt on pie­nes­sä ti­las­sa Pat­ruu­na­teh­taan mu­se­on nur­kas­sa. Kun mu­seo ai­koi­naan pe­rus­tet­tiin, muis­tan sen he­rät­tä­neen hä­kel­lys­tä, osa la­pu­a­lai­sis­ta sel­ke­äs­ti pa­hek­sui.

Kui­ten­kin kun jär­jes­tim­me lu­ki­joil­le pari vuot­ta sit­ten ”kaik­kien ai­ko­jen la­pu­a­lai­nen” -ää­nes­tyk­sen, Vih­to­ri Ko­so­la voit­ti sen. Mis­tä se ker­too? Tus­kin vä­ki­val­lan ihan­noin­nis­ta.

Taan­noin 1980-90 vaih­tees­sa La­pu­al­la ke­hi­te­tiin kau­pal­li­nen kam­pan­ja ”La­pu­al­la on lii­ket­tä”. Yri­tys­ten oviin il­maan­tui kel­tai­sia tar­ro­ja, joi­ta vie­lä­kin jos­sa­kin nä­kyy. Nou­si­ko kam­pan­jas­ta kohu? It­se en muis­ta, asuin sil­loin muu­al­la Suo­mes­sa.

Pirt­ti­sen Jani myy edel­leen si­ni­mus­tia Vih­to­ri-vil­la­pai­to­ja, ja nii­tä on myyn­nis­sä myös La­pu­an Tai­de­mu­se­on kau­pas­sa, jos­ta saa myös si­ni­mus­tia t-pai­to­ja sekä mies­ten et­tä nais­ten mal­lia. Ja nii­tä os­te­taan, ky­syn­tä on Ylen haas­tat­te­le­man Jani Pirt­ti­sen mu­kaan jopa kas­va­nut ko­hun myö­tä. Nii­tä­kään tus­kin os­ta­vat rai­vo­hul­lut ra­di­kaa­lit. Mi­ten kau­an täy­tyy ku­lua ai­kaa, et­tä ve­ren­vuo­da­tus­ta si­säl­tä­nees­tä his­to­ri­as­ta tu­lee pe­rin­net­tä, jon­ka vaa­li­mi­nen ei enää ole kan­na­not­to – on­ko täl­lai­nen sal­lit­tua? Jot­ta sel­vi­täm­me asi­an it­sel­lem­me ja muil­le, kes­kus­te­lua on jat­ket­ta­va.

Au­rin­kois­ta ju­han­nus­ta!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?