JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.7.2018 6.00

Kieltoja ja määräyksiä

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kiel­to­ja ja mää­räyk­siä, nii­tä­hän kult­tuu­rim­me on täyn­nä. Nii­tä me myös nuh­teet­to­mas­ti nou­da­tam­me, tai ai­na­kin suu­rin osa nou­dat­taa, ja niin on ai­het­ta teh­dä.

Jos olet ajo­kor­til­li­nen hen­ki­lö, ja lii­ken­tees­sä jon­kin la­jin moot­to­ri­a­jo­neu­vol­la, lii­ken­ne­sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­nen on jok’iki­sen eh­do­ton vel­vol­li­suus.

Tänä ke­sä­nä eri­tyis­tä har­mis­tus­ta on ai­heut­ta­nut jouk­ko mo­poi­käi­siä poi­kia, jot­ka käy­tök­sel­lään lei­maa­vat ikä­väs­ti koko ikä­ryh­mää. Tämä jouk­ko aje­lee lii­ken­ne­sään­nöis­tä tai -mer­keis­tä piit­taa­mat­ta, kuin ke­tään muu­ta ei lii­ken­tees­sä oli­si.

Muis­tu­tuk­se­na kai­kil­le muil­le­kin tiel­lä moot­to­ri­voi­mal­la liik­ku­vil­le, Lau­ri­lan­puis­tos­sa ei saa kul­kea kuin kä­vel­len tai pol­ku­pyö­räl­lä. Jos olet­te huo­man­neet, sii­tä ker­to­via kiel­to­merk­ke­jä on puis­ton lai­ta­mil­la usei­ta. Yk­si mer­keis­tä, Ase­ma­ka­dun puo­lel­ta men­tä­es­sä, on to­sin pus­kan kes­kel­lä pii­los­sa. Kiel­to­mer­keis­tä huo­li­mat­ta muu­ta­mat mo­poi­li­jat ajoi­vat siel­lä äs­ket­täin hiek­ka pö­ly­ten.

Py­hä­lah­den au­ki­on koh­dal­ta joen yli joh­ta­vaa Py­hä­lah­den sil­taa pit­kin­kään ei saa pä­ris­tel­lä joen toi­sel­le puo­lel­le. Sii­tä kul­ke­vat vain ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät. Sama asia siis kuin Kaup­pa­ka­dun toi­sel­la puo­lel­la Lau­ri­lan­puis­tos­sa, mut­ta asi­as­ta ker­to­va lii­ken­ne­merk­ki vain on eri­lai­nen. Siis sinä mo­po­au­toi­li­ja, joka ajoit sii­tä yli, olit ihan vää­räs­sä pai­kas­sa moot­to­ril­li­sen kul­ku­vä­li­nee­si kans­sa.

Ai­ka har­vois­sa pai­kois­sa La­pu­al­la voi enää ajaa pyö­rä­teil­lä­kään mo­pol­la, sil­lä mo­pon paik­ka lii­ken­tees­sä ei ole enää esi­mer­kik­si Simp­si­ön­tien suun­tai­ses­ti kul­ke­val­la pyö­rä­tiel­lä. Sii­tä on pois­tu­nut li­sä­kil­pi, sal­lit­tu mo­poil­le. Sel­lai­nen on esi­mer­kik­si Huh­ta­lan­tien pyö­rä­tiel­lä.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta, tur­val­li­sia ajo­ki­lo­met­re­jä ihan jo­kai­sel­le. Pi­tä­kää mie­les­sä, et­tä lii­ken­tees­sä sat­tu­neis­sa ko­la­reis­sa ei käy ai­na yh­tä hy­vin kuin tie­to­ko­ne­pe­lis­sä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?