JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
3.10.2019 8.00

Kiusaaminen johtaa pahimmillaan kuolemaan

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tiis­tai­ses­ta Kuo­pi­os­sa ta­pah­tu­nees­ta kou­lu­sur­mas­ta sel­vi­si kes­ki­viik­koil­ta­päi­vään men­nes­sä, et­tä sur­mas­ta epäil­tyä on kiu­sat­tu kou­lus­sa vuo­si­kau­sia.

Hel­sin­gin Sa­no­mat uu­ti­soi ei­len kes­kus­tel­leen­sa asi­as­ta epäil­lyn kym­me­nen kou­lu­ka­ve­rin kans­sa, ja he vah­vis­ti­vat HS:lle, et­tä mie­kal­la kou­lu­to­ve­rei­den­sa pääl­le käy­nyt nuo­ri mies on ol­lut kou­lu­kiu­sat­tu sekä ala- et­tä ylä­kou­lus­sa. He ker­toi­vat myös, et­tä sur­mas­ta epäil­ty oli ”fik­su, mu­ka­va ja hil­jai­nen op­pi­las”.

Run­sas kym­me­nen vuot­ta sit­ten myös Kau­ha­jo­el­la ja Tuu­su­lan Jo­ke­las­sa opis­ke­li­ja tap­poi kou­lu­to­ve­rei­taan ja opet­ta­jia. Mo­lem­pien kou­lu­jen am­pu­jat oli­vat kär­si­neet kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta.

Jo­ke­lan sur­maa­ja oli jou­tu­nut va­ka­van, pit­kään jat­ku­neen kou­lu­kiu­saa­mi­sen koh­teek­si, mi­hin oli yri­tet­ty puut­tua sekä kou­lun et­tä ko­din mo­nin toi­men­pi­tein. Sur­maa­jan kuo­le­man jäl­keen saa­tiin sel­vil­le, et­tä kiu­saa­mis­ta oli ol­lut jopa vie­lä enem­män kuin kou­lus­sa tai ko­to­na oli tie­det­ty ja jo­hon oli puu­tut­tu.

Kiu­saa­mi­nen joh­taa pa­him­mil­laan kuo­le­maan. Joko kiu­sa­tun tai kiu­saa­jien – tai nii­den, jot­ka nä­ki­vät, mut­tei­vät teh­neet mi­tään.

Kun las­ta rää­kä­tään kou­lus­sa tar­peek­si pit­kään, seu­rauk­se­na saat­taa ol­la vuo­si­kau­sien ma­sen­nus. Moni niis­tä, joi­ta on kiu­sat­tu kou­lus­sa – minä it­se mu­kaan­lu­et­tu­na – muis­taa vuo­si­kym­me­nien ta­kaa­kin kiu­saa­jan­sa kas­vot, ti­lan­teet, sen ku­ris­ta­van tun­teen min­kä kiu­saa­mi­nen sai ai­kaan. Ää­rim­mil­lään kiu­sa­tun ma­sen­nus voi ai­heut­taa it­se­tu­hoi­suut­ta.

Kun kiu­saa­mi­nen on jat­ku­vaa, he­rää myös kos­ton­hi­mo. Mie­li sai­ras­tuu ja lo­pul­ta pet­tää. Kun lop­puun as­ti ah­dis­te­tun ih­mi­sen kos­ton­hi­mo ot­taa val­lan, seu­rauk­se­na voi ol­la Kuo­pi­on, Jo­ke­lan, Kau­ha­jo­en kal­tai­sia ta­pah­tu­mia.