JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.4.2019 8.00

Kohta tehdään historiaa

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ihan koh­ta koit­taa se päi­vä, jona La­pu­an uu­den lu­ki­on ja Se­dun sa­nee­rauk­sen vas­taa­va työn­joh­ta­ja Juha Sip­po­la päät­tää 1,5-vuo­ti­sen urak­kan­sa ja sul­kee oven vii­mei­sen ker­ran. Yk­si väis­tyy, toi­nen tu­lee.

Ihan koh­ta, huh­ti-tou­ko­kuun vaih­tees­sa, koit­taa ni­mit­täin – us­ko­ma­ton­ta mut­ta tot­ta – se­kin his­to­ri­al­li­nen päi­vä, jol­loin lu­ki­on hen­ki­lö­kun­ta ja opis­ke­li­jat mars­si­vat uu­teen opi­nah­joon­sa. Siir­ty­mi­sen­sä he suun­nit­te­le­vat te­ke­vän­sä näyt­tä­väs­ti, sen ver­ran har­vi­nai­ses­ta ja sik­si niin juh­la­vas­ta het­kes­tä on kyse.

Uut­ta lu­ki­o­ta on vei­vat­tu ja vään­net­ty La­pu­al­la koh­tuut­to­man kau­an. Reh­to­ri Kai­sa Pii­pa­ri­sen työ­huo­nees­ta löy­tyy kan­sio, jos­sa ovat sa­nee­raus­suun­ni­tel­mat niin­kin kau­kaa kuin vuo­del­ta 1990. Sen jäl­keen on laa­dit­tu uu­sia pii­rus­tuk­sia, teh­ty kun­to­tut­ki­muk­sia ja rii­del­ty uu­dis­ra­ken­nuk­sen pai­kas­ta niin ta­sai­ses­ti, et­tä toi­sen as­teen kam­pus Ki­vi­ris­til­lä vei kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa voi­ton Alan­gon kou­lu­hank­kees­ta yh­den ää­nen enem­mis­töl­lä.

Kun nyt to­teu­te­tun rat­kai­sun hin­nak­si pal­jas­tui noin yh­dek­sän mil­joo­naa, ei kai­ken sen rii­te­lyn jäl­keen, voi­nut enää pyör­tää teh­tyä pää­tös­tä.

Sa­moin kuin vuon­na 1964 val­mis­tu­nut lu­ki­o­ra­ken­nus oli ai­ka­naan hy­vin mo­der­ni, sitä on myös nyt val­mis­tu­nut ver­sio. Opis­ke­li­jat ja hen­ki­lö­kun­ta muut­ta­vat ti­loi­hin, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat täy­sin ny­ky­ai­kai­sen opis­ke­lun ja työs­ken­te­lyn. Sel­lai­sen, jo­hon La­pu­al­la ei ole to­tut­tu. Ei siis ih­me, et­tä nuo­ret ha­lu­a­vat uu­teen opi­nah­joon.

Van­hat olot unoh­tu­vat äk­kiä. Si­vis­tys­joh­ta­ja Mika Ka­mu­nen vit­sai­lee­kin, et­tä jä­te­tään van­ha pai­kal­leen ja kul­je­te­taan uu­det opis­ke­li­jat sitä kaut­ta...

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?