JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
22.4.2021 8.00

”Koittakaa vain jaksaa”

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Joko us­kal­taa hil­jaa kuis­ka­ta, et­tä ko­ro­nak­rii­sin lo­pun al­ku saat­taa ol­la lä­hel­lä? Hal­li­tus ker­toi ei­li­ses­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan usei­den ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta, jot­ka pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin mu­kaan voi­daan to­teut­taa, mi­kä­li tar­tun­to­jen mää­rä jat­kaa las­ku­aan.

Meil­lä on ol­tu pe­rus­ta­sol­la maa­lis­kuun lo­pul­ta läh­tien, La­pu­al­la tar­tun­to­ja on koko ai­ka­na ol­lut 21. La­pu­a­lai­set ovat nou­dat­ta­neet erit­täin hy­vin tor­jun­ta­oh­jei­ta: eris­täy­ty­mis­tä, hy­gie­ni­aa ja tur­va­vä­le­jä. Myös etä­työ ja etä­kou­lu ovat vai­kut­ta­neet tar­tun­ta­ti­lan­tee­seen suo­tui­sas­ti.

Vii­me­mai­nit­tu, etä­o­pe­tus, on kui­ten­kin ol­lut mo­nel­le nuo­rel­le lii­an kova sa­vot­ta. Ope­tus­mi­nis­te­ri Jus­si Sa­ra­mo sa­noi ei­len, et­tä lap­set ja nuo­ret ovat kan­ta­neet epi­de­mi­an ai­ka­na koh­tuut­to­man taa­kan.

La­pu­a­lai­nen muu­sik­ko Ant­ti Sep­pä-Las­si­la, tai­tei­li­ja­ni­mel­tään Ar­tis­ti, jul­kai­si tiis­tai­na upe­an kap­pa­leen Yo­u­Tu­bes­sa ja Spo­ti­fys­sä. Pii­sin nimi on ”Koit­ta­kaa vain jak­saa”, ja se on ko­ko­naan Ar­tis­tin kä­si­a­laa, hän myös lau­laa ja soit­taa taus­tat. Sa­noi­tus kä­sit­te­lee ope­tus­mi­nis­te­rin mai­nit­se­maa koh­tuu­ton­ta taak­kaa. Moni nuo­ri on viet­tä­nyt ko­ko­nai­sen vuo­den nel­jän sei­nän si­säl­lä läp­pä­rin ää­res­sä, Netf­li­xin tar­jon­ta kat­sot­tu­na läpi, päih­tei­tä saat­taa ku­lua lii­kaa, ko­koon­tua ei voi, ai­no­at kon­tak­tit ovat vir­tu­aa­li­sia. Kuun­nel­kaa pii­sin sa­nat tark­kaan ja pan­kaa link­kiä ja­koon. Luu­len, et­tä Ar­tis­tis­ta kuul­laan vie­lä, sen ver­ran am­mat­ti­mai­sel­ta kap­pa­le kuu­los­taa.

Hal­li­tus on jo myön­tä­nyt 100 mil­joo­naa eu­roa op­pi­mi­va­jeen paik­kaa­mi­sek­si ja las­ten ja nuor­ten yk­si­löl­li­seen tu­keen. Kun­tien on teh­tä­vä osan­sa, jot­ta ra­hat käy­te­tään tar­kas­ti sii­hen, mi­hin ne on kor­va­mer­kit­ty.

Jos­pa koi­te­taan vie­lä vä­hän jak­saa. Va­loa on nä­ky­vis­sä, ja edel­leen jat­ku­va mas­kien käyt­tö sekä kä­sien pesu ovat pie­ni hin­ta sii­tä, et­tä voi­daan viet­tää va­paam­paa ta­pah­tu­ma­ke­sää.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?