JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
1.3.2018 8.00

Koronkiskontaa

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­an Osuus­pan­kin vii­me vuo­si oli me­nes­tyk­se­käs. Jut­tua tar­kem­min si­vul­la 9.

Suu­rin osa pan­kin asi­ak­kais­ta on yk­si­tyis­hen­ki­löi­tä. Pan­kin väki har­mit­te­li, et­tä jos­tain on syn­ty­nyt se kuva, et­tei ta­val­li­nen ih­mi­nen saa enää pan­kis­ta lai­naa. Luu­lo on vää­rä: Lai­naa saa, jos asi­at ovat ku­ta­kuin­kin kun­nos­sa.

Suu­rin lai­nan­saan­nin es­te ovat luot­to­häi­ri­ö­mer­kin­nät, ja La­pu­an kont­to­rin joh­ta­ja Mari Tuu­len­suu tie­tää yh­den su­rul­li­sen syyn mer­kin­töi­hin: Pi­ka­vi­pit. Nii­den ai­heut­ta­mat mak­su­häi­ri­öt ovat li­sään­ty­neet hui­mas­ti vii­me vuo­si­na.

On kä­sit­tä­mä­tön­tä, et­tä pi­ka­vip­pi­fir­mo­jen toi­min­ta on lail­lis­ta. Oi­keus­mi­nis­te­riö läh­ti ki­ris­tä­mään nii­den lain­sää­dän­töä, kun ha­vah­dut­tiin sii­hen, et­tä vuon­na 2013 voi­maan tul­lut pi­ka­vip­pien kor­ko­kat­to (50 pro­sent­tia!) al­le 2 000 eu­ron lai­noil­le ei ole tar­peek­si. Nyt kat­toa ol­laan sää­tä­mäs­sä myös kah­ta tu­hat­ta eu­roa suu­rem­mil­le luo­toil­le.

Suo­mes­sa on yli 370 000 ih­mis­tä, joil­la on mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tä. Eni­ten pi­ka­vip­pe­jä ot­ta­vat nuo­ret. On help­po lan­ge­ta – lä­he­tä teks­ti­vies­ti pi­ka­vip­pi­fir­maan, raha ki­lah­taa ti­lil­le. Jos palk­ka­päi­vä­nä ei ole­kaan ra­haa mak­saa vip­piä ta­kai­sin, voi ot­taa uu­den vi­pin toi­ses­ta pi­ka­vip­pi­fir­mas­ta. Nii­tä on Suo­mes­sa ni­mit­täin yli 80. Kun joka kuu­kau­si mak­saa edel­li­sen fir­man vi­pin uu­del­la vi­pil­lä, on hy­vin äk­kiä täy­del­li­ses­sä mo­tis­sa. Tie nou­see pys­tyyn omaa asun­toa os­ta­es­sa, mak­su­häi­ri­öi­nen ei myös­kään saa pu­he­lin­liit­ty­mää, saa­ti vuok­ra-asun­toa tai au­to­lai­naa. Osa pi­ka­vip­pi­fir­mois­ta ni­mit­tää it­se­ään hie­nos­ti pan­kik­si, mut­ta to­del­li­suu­des­sa ne ovat ko­ron­kis­ku­rei­ta. Kun Fi­nans­si­val­von­ta tai Ku­lut­ta­ja­vi­ras­to ei­vät saa pi­ka­vip­pi­fir­mo­ja ku­riin, niin oli­si ai­na­kin syy­tä opet­taa oman per­heen nuo­ril­le, et­tä pi­ka­vi­peis­tä on syy­tä py­syä kau­ka­na, vaik­ka ne oli­si ver­hot­tu kul­taan ja mir­ha­miin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?