JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.6.2018 8.00

Koulutusta täsmänä suoraan yrityksiin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kou­luis­ta on val­mis­tut­tu, sti­pen­dit on po­kat­tu, ruu­su­ja on ker­ty­nyt ai­na­kin yh­den sy­lin ver­ran. Suo­men kou­lu­jär­jes­tel­mä on maa­il­man huip­pua. Pe­rus­kou­lu ja jat­ko-opin­not ovat mak­sut­to­mat, ja val­tio tu­kee asu­mis­ta ja elä­mis­tä kes­ki­as­teen jäl­keen­kin. Mut­ta vas­taa­ko pe­ru­sas­teen jäl­kei­nen kou­lu­tus työ­nan­ta­jien tar­pei­siin?

Taan­noin yh­des­sä la­pu­a­lai­ses­sa po­ru­kas­sa to­det­tiin, et­tä kun kou­lul­ta koit­taa saa­da opis­ke­li­joi­ta töi­hin yri­tyk­seen, niin tu­los saat­taa ol­la yl­lät­tä­vän­kin lai­ha. Opet­ta­jal­la saat­taa ol­la mo­ni­kym­men­päi­ses­tä po­ru­kas­ta tar­jo­ta vain muu­ta­ma ihan ”oi­kei­siin töi­hin”. Ja ne ak­tii­vi­sim­mat on tie­tys­ti va­rat­tu jo mo­neen muu­hun­kin fir­maan. La­pu­al­la­kin yri­tyk­set kui­ten­kin ha­lu­ai­si­vat työl­lis­tää ni­me­no­maan oman kau­pun­gin kou­lu­jen opis­ke­li­joi­ta.

Kou­luis­ta val­mis­tuu vä­keä, mut­ta sa­maan ai­kaan mo­nes­sa yri­tyk­ses­sä on työ­voi­ma­pu­la. Jos­sain on siis iso ”käp­pi”. Kou­lu­tus­tar­jon­taa täy­tyi­si pys­tyä koh­den­ta­maan yhä enem­män ai­van suo­raan ruo­hon­juu­ri­ta­sol­le eli nii­hin työ­teh­tä­viin, joi­ta teh­dään oi­ke­as­sa elä­mäs­sä pal­kan edes­tä.

Suo­men kaup­pa­ka­ma­rit jul­kai­si­vat ei­len kou­lu­tus­tee­sit, jois­sa lis­ta­taan kei­no­ja var­mis­taa osaa­van hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus yri­tyk­sil­le. Kaup­pa­ka­ma­rit ha­lu­a­vat muun mu­as­sa tu­kea am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen uu­dis­tuk­sen on­nis­tu­mis­ta, laa­jen­taa op­pi­so­pi­mus­ten käyt­töä sekä tii­vis­tää yh­teis­työ­tä yri­tys­ten ja op­pi­lai­tos­ten vä­lil­lä.

Vii­me­mai­nit­tu on var­maan­kin tär­kein. Kou­lu­tus­kau­pun­ki­na La­pua voi­si pro­fi­loi­tua vie­lä enem­män sii­nä, et­tä opis­ke­li­jat te­ke­vät jo kou­lu­ai­ka­naan työ­tä yri­tyk­sis­sä.

Muu­ta­mil­la kou­lu­tu­sa­loil­la näin jo teh­dään; esi­mer­kik­si Sedu mat­kai­lun ja La­pu­an kris­til­li­sen opis­ton opis­ke­li­jat nä­ky­vät yri­tyk­sis­sä ja ta­pah­tu­mis­sa ti­he­ään. Tä­män käy­tän­nön soi­si le­vi­ä­vän jo­kai­seen kou­lu­tu­soh­jel­maan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?