JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.9.2018 8.00

Kova kolaus

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ki­vi­jär­vel­lä vuon­na 1974 syn­ty­nyt per­hey­ri­tys Pi­ris­teel siir­tyi 1980-lu­vul­la La­pu­al­le löy­det­ty­ään tääl­tä kel­po ti­lat te­hos­tu­mas­sa ja kas­vus­sa ol­leel­le toi­min­nal­leen. Nyt kel­po ti­lat sa­mai­seen tar­koi­tuk­seen tar­jo­si sil­le vuo­ros­taan Kau­ha­va.

Yh­tiö eh­ti jo vuo­sia ha­kea ti­la­on­gel­maan­sa rat­kai­sua La­pu­al­ta, mut­ta mi­kään hank­keis­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta eden­nyt. Nyt sen läh­tö vai­kut­taa myös nii­hin la­pu­a­lai­siin yri­tyk­siin, jois­ta se on hank­ki­nut ta­va­raa tai pal­ve­lu­ja.

Yri­tyk­set va­lit­se­vat it­se toi­mi­paik­kan­sa. Tot­ta. Mut­ta teh­tiin­kö Pi­ris­tee­lin eteen voi­ta­va? Nyt tu­le­vai­suu­teen Kau­ha­val­la kat­so­va yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­te­ri Nie­mi­nen ei läh­de syyt­tä­mään La­pu­an kau­pun­kia sii­tä, et­tei se teh­nyt tar­peek­si.

Kau­ha­va saa Pi­ris­tee­lin tu­los­ta bal­sa­mia sy­vil­le haa­voil­leen me­ne­tet­ty­ään Finn-Po­we­rin Sei­nä­jo­el­le. Finn-Po­we­rin läh­det­tyä siel­lä on teh­ty mää­rä­tie­toi­ses­ti töi­tä uu­den yri­tyk­sen löy­ty­mi­sek­si tyh­jen­ty­nee­seen hal­liin. To­teu­tet­tu toi­mi­ti­la­kam­pan­ja tuot­ti tu­los­ta, löy­tyi Pi­ris­teel. Lop­pu­tu­lok­sen us­ko­taan vauh­dit­ta­van mui­ta­kin in­ves­toin­te­ja.

– Tämä on mah­ta­va uu­ti­nen alu­een elin­kei­no­e­lä­män kan­nal­ta. Odo­tam­me in­nol­la tu­le­vaa yh­teis­työ­tä yri­tyk­sen kans­sa, heh­kut­taa Kau­ha­van kau­pun­gin ke­hi­tys­joh­ta­ja Juha-Mart­ti Kuop­pa­la tie­dot­tees­sa.

La­pu­an kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Las­se Ra­ja­la to­te­si jo hei­nä­kuus­sa, jol­loin Pi­ris­tee­lin läh­tö näyt­ti to­den­nä­köi­sel­tä, et­tä kau­pun­ki on epä­on­nis­tu­nut. Epä­on­nis­tu­nut sik­si, kos­ka se ei ky­en­nyt jär­jes­tä­mään yrit­tä­jäl­le otol­li­sia olo­suh­tei­ta ke­hit­tää toi­min­taan­sa.

Vii­sas kau­pun­ki ot­taa täs­tä ta­pauk­ses­ta vas­taan sen tar­jo­a­man opin. On toi­mit­ta­va sil­loin, kun kau­pun­gil­la vie­lä on ”evä­hiä” ja nii­tä oli­si syy­tä ai­na ol­la. Pi­ris­tee­lin suh­teen ne oli jo me­ne­tet­ty – tai hei­tet­ty huk­kaan.

Pi­ris­teel me­nee toi­vot­ta­vas­ti eteen­päin ja me­nes­tyy Kau­ha­val­la, toi­vot­ta­vas­ti La­pu­a­kin toi­puu suu­res­ta me­ne­tyk­ses­tä. Elä­mä ja yri­ty­se­lä­mä jat­ku­koon.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?