JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
27.8.2020 8.00

Kritiikki on tervetullutta, painostus ei

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Sa­no­ma­leh­tien Liit­to teki ky­se­lyn suo­ma­lais­ten sa­no­ma­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­le sii­tä, ovat­ko he ko­ke­neet työs­sään epä­a­si­al­li­sia vai­kut­ta­mi­sy­ri­tyk­siä, pai­nos­tus­ta tai uh­kai­lua. Ky­se­lyn al­ku­sy­säys oli Il­ma­jo­ki-gate, jos­sa Il­ma­jo­ki-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Ter­hi Pi­ri­lä-Por­va­li tuli jul­ki­suu­teen oman leh­ten­sä kus­tan­ta­jan ja Il­ma­jo­en kun­nan ta­hol­ta ko­ke­man­sa pai­nos­tuk­sen al­la.

Tu­lok­set jul­kais­tiin vii­me vii­kol­la. Pe­rä­ti 80 pro­sent­tia pää­toi­mit­ta­jis­ta on ko­ke­nut pai­nos­tus­ta ja epä­a­si­al­li­sia vai­kut­ta­mi­sy­ri­tyk­siä. Luku on iso, mut­ta ei yl­lä­tä.

Vai­kut­ta­mi­sy­ri­tyk­set ovat osa nor­maa­lia leh­ti­työ­tä. Ja kes­kus­te­lun ta­sol­la ne ovat ai­van sal­lit­tu­ja. Mut­ta jos tai­vut­te­luun liit­tyy uh­kai­lua tai ki­ris­tä­mis­tä, se on tie­ten­kin tuo­mit­ta­vaa. Tä­män­kin kir­joit­ta­jaa on uh­kail­tu mo­nel­la kons­til­la: il­moi­tus­ten siir­tä­mi­sel­lä jo­hon­kin toi­seen me­di­aan, jut­tu­jen ”il­mi­an­ta­mi­sel­la” il­ta­päi­vä­leh­dil­le, po­lii­sil­la, jopa vä­ki­val­lal­la. Kaik­kien näi­den syy­nä on ol­lut uh­kai­li­jan mie­les­tä vää­rän­lai­nen uu­ti­soin­ti.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan eni­ten asi­a­ton­ta vai­kut­ta­mis­ta ko­ke­vat pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jat. Luon­nol­li­ses­ti: pai­kal­lis­leh­ti­ta­lo on kes­kel­lä ky­lää ja pää­toi­mit­ta­ja tun­nis­te­taan ky­län­rai­til­la. Maa­kun­ta­leh­tien pää­toi­mit­ta­jat is­tu­vat leh­ti­ta­lon ylä­ker­rok­sis­sa säh­kö­o­vien ta­ka­na, ei­vät­kä ole niin pal­jon te­ke­mi­sis­sä lu­ki­joi­den­sa kans­sa kuin pai­kal­lis­leh­ti­kol­le­gat. La­pu­an Sa­no­miin voi mars­sia si­sään il­man au­diens­sia.

Pää­toi­mit­ta­jan ovi ja pu­he­lin ovat jat­kos­sa­kin au­ki, ja me­di­ak­ri­tiik­kiä ote­taan mie­lel­lään vas­taan. On sal­lit­tua ja ter­ve­tul­lut­ta­kin ky­see­na­lais­ta uu­ti­soin­tia. Mut­ta ku­ten muil­la­kin elä­mä­na­loil­la, on muis­tet­ta­va sääl­li­sen käy­tök­sen ra­jat. On­nek­si räi­kei­tä pai­nos­tu­sy­ri­tyk­siä tu­lee vas­taan har­voin.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?