JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
30.8.2018 8.00

Kunta­yh­ty­mästäkö ratkaisu?

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pit­kään vei­va­tus­sa ja kiis­tel­lys­sä sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tuk­sis­sa ovat koh­ta­lon­het­ket kä­sil­lä syys­kuus­sa, jol­loin nii­tä kos­ke­vat lait joko hy­väk­sy­tään edus­kun­nas­sa tai sit­ten ei. Joka ta­pauk­ses­sa maan hal­li­tus päät­ti jo jää­dyt­tää nii­den toi­meen­pa­non näil­lä nä­ky­min vuo­teen 2020 saak­ka. Tuo­ta en­nen käy­dään edus­kun­ta­vaa­lit­kin, jo­ten mitä ta­han­sa voi ta­pah­tua ja kaik­ki on ai­van au­ki. Vai on­ko sit­ten­kään?

Uu­dis­tuk­sia on val­mis­tel­tu maa­kun­nis­sa pit­kään, sote-am­mat­ti­lai­set ja päät­tä­jät jo­kai­ses­ta kun­nas­ta ovat käyt­tä­neet ar­vo­kas­ta ai­kaan­sa lu­ke­mat­to­mien tun­tien ver­ran mo­nis­sa työ­ryh­mis­sä. Työ­tä ei ha­lu­ta heit­tää huk­kaan.

Ete­lä-Poh­jan­maal­la­kin va­rau­du­taan sii­hen, et­tä sote kaa­tuu tai ai­na­kin vii­väs­tyy. Ma­kun­nan sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tuk­sen val­mis­te­li­joil­ta tuli hil­jan tie­do­te, jon­ka mu­kaan kai­kes­ta huo­li­mat­ta men­nään eteen­päin ­– mää­rä­tie­toi­nen val­mis­te­lu jat­kuu ja uu­sia sekä sy­ven­tä­viä yh­teis­työ­ku­vi­oi­ta so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa ha­e­taan koko ajan.

Mitä ne sit­ten ovat? Tie­dot­teen mu­kaan Ete­lä-Poh­jan­maan kun­nat sel­vit­tä­vät yh­te­nä jat­ko­vaih­to­eh­to­na maa­kun­nal­li­sen sote-kun­ta­yh­ty­mä­mal­lin pe­rus­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Rat­kai­sul­la us­ko­taan edis­tet­tä­vän oma­eh­toi­ses­ti sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tuk­sen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta.

Mitä tar­koit­taa maa­kun­nal­li­nen sote-kun­ta­yh­ty­mä­mal­li? Saa­tai­siin­ko omal­la, ko­ti­ku­toi­sel­la maa­kun­ta­mal­lil­la pal­ve­lut pa­rem­mik­si, ih­mis­ten ulot­tu­vil­le ja jopa kus­tan­nus­sääs­tö­jä ai­kai­sek­si? Tätä nyt sel­vi­te­tään sa­mal­la, kun kun­nil­ta ky­sy­tään kiin­nos­tus­ta ol­la mu­ka­na.

Kun­ta­yh­ty­miä on vuo­si­kym­me­nien var­rel­la pe­rus­tet­tu tä­hän maa­han pal­jon eri aloil­le ja pal­jon nii­tä on myös kal­liil­la pu­ret­tu mil­loin mis­tä­kin syys­tä, mut­ta usein taus­tal­la ovat ol­leet jä­sen­kun­tien vä­li­set kiis­tat. It­se­näi­ses­ti ja hy­vin ter­veys­pal­ve­lun­sa hoi­ta­nut La­pua on il­moit­ta­nut voi­van­sa ol­la mu­ka­na sel­vi­tyk­ses­sä, mut­ta muu­ta kan­taa se ei ole lau­su­nut.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?