JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
10.9.2019 8.00

Kuskaaminen jatkuu

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kun tie­to uu­des­ta ke­vy­tau­to­lais­ta saa­vut­ti vii­me tal­ve­na mei­dät tääl­lä maa­kun­nis­sa, jouk­ko­lii­ken­teen ulot­tu­mat­to­mis­sa, mo­nes­sa per­hees­sä huo­kais­tiin hel­po­tuk­ses­ta. Ny­ky­a­jan lap­set har­ras­ta­vat lä­hes joka il­ta jo­ta­kin, ja suu­rin osa van­hem­mis­ta kus­kaa lap­sia al­ta es­ka­ri-iäs­tä vä­hin­tään 17-vuo­ti­aak­si saak­ka.

Toki moni tei­ni on saa­nut 15 vuot­ta täy­tet­ty­ään mo­po­au­ton. Mo­po­au­to on lii­ken­tees­sä yh­tä tur­val­li­nen kuin pah­vi­laa­tik­ko, jos­sa on al­la pyö­rät. Tä­män ta­kia moni van­hem­pi kiel­täy­tyy sel­lais­ta os­ta­mas­ta. Tei­nit myös kus­kaa­vat mo­po­au­ton eli mau­ton ”kon­tis­sa” eli ta­va­ra­ti­las­sa ka­ve­rei­ta niin mon­ta kuin sin­ne mah­tuu. Tämä on hen­gen­vaa­ral­lis­ta, kos­ka mau­to on suun­ni­tel­tu kah­del­le, ja sen hal­lit­ta­vuus on yli­kuor­mal­la en­tis­tä­kin hei­kom­paa.

Ke­vy­tau­to oli­si ti­lan­tee­seen lois­ta­va rat­kai­su. Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin (sd.) il­moit­ti vii­me vii­kol­la, et­tä ke­vy­tau­to­la­kia ly­kä­tään, ken­ties ku­mo­taan. EU kat­soo, et­tä ke­vy­tau­tois­ta on eri­tyis­tä vaa­raa ja­lan­kul­ki­joil­le ja pyö­räi­li­jöil­le, li­säk­si nii­den mas­sa on iso, kos­ka niil­lä voi kul­jet­taa viit­tä ih­mis­tä.

Ke­vy­tau­tol­la voi kui­ten­kin ajaa vain 60 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta. Ja ke­vy­tau­tos­sa mat­kus­ta­jat is­tui­vat tur­va­vöis­sä omil­la pai­koil­laan. Suo­ma­lai­nen lain­sää­tä­jä kat­soo, et­tä ke­vy­tau­to ni­me­no­maan pa­ran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta.

Au­to­tuo­jat ja -te­ol­li­suus ry:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Kal­lio ar­vi­oi per­jan­tai­na Ylel­le, et­tä kei­no­ja lain kor­jaa­mi­seen voi­vat ol­la esi­mer­kik­si ke­vy­tau­to­jen no­peu­den las­ke­mi­nen 45 ki­lo­met­riin tun­nis­sa tai ajo­neu­von paik­ka­mää­rän las­ke­mi­nen kah­teen.

Ai­ka mo­nes­sa ta­los­sa ke­vy­tau­to on jo os­tet­tu­na. Se odot­te­lee nyt ai­na­kin vuo­den kus­ki­aan. Ei­vät­kä au­tot hal­po­ja ole, kun ke­vy­tau­ton pi­tää ol­la vä­hin­tään vuo­den 2015 mal­lia. Pan­kis­ta on otet­tu lai­na tai has­sat­tu vii­mei­set­kin sääs­töt.

Jos tei­ni on jo 15 vuot­ta täyt­tä­nyt, on har­kin­nan paik­ka, han­ki­taan­ko mo­po­au­toa muun mu­as­sa tur­val­li­suus­syis­tä. Ei­kä sii­hen ole enää ra­haa­kaan, jos ke­vy­tau­to jo os­tet­tiin. Odo­tel­laan­ko nyt vuo­si, et­tä laki ken­ties ei sit­ten­kään tule voi­maan, vai suo­sis­ta kak­si, jot­ta tei­ni voi anoa ajo­kort­tia 17-vuo­ti­aa­na?

Kä­sit­tä­mä­tön sot­ku. Ja kus­kaa­mi­nen jat­kuu.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?