JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.10.2017 8.00

Kysytäänpä konsultin sijaan lapualaisilta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Toi­mit­ta­jam­me Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu la­ta­si tiis­tai­na leh­tem­me Fa­ce­book-si­vul­le ku­van Simp­si­ön syk­syi­ses­tä rin­tees­tä ja ky­säi­si, mitä tämä mai­se­ma odot­te­lee. Odo­tu­sar­voi­nen vas­taus oli­si ol­lut ”lun­ta”, mut­ta kes­kus­te­li­jat al­koi­vat­kin ide­oi­da, mi­ten Simp­si­ön rin­net­tä voi­si hyö­dyn­tää ke­sä­ai­ka­na. Nuan vaan, yh­tään pa­tis­ta­mat­ta, syn­tyi ide­a­rii­hi ja mon­ta ihan mah­ta­vaa ide­aa.

Juk­ka Tau­ri­ai­nen mai­nit­si, et­tä rin­tees­sä voi­si ol­la tree­ni­por­taat kun­toi­li­joil­le. Nii­tä­hän nyt ko­vas­ti ra­ken­ne­taan ym­pä­ri maan, Hel­sin­gis­tä tai­si se muo­ti al­kaa. Kim Lindst­röm tie­si, et­tä Raa­se­po­rin På­min­nes­sa täl­lai­ses­sa rin­tees­sä on ke­säi­sin mä­ki­au­to­ra­ta. Se sai kan­na­tus­ta muil­ta­kin. Ke­sä­lii­kun­ta­puis­to­a­kin eh­do­tet­tiin. Har­ri Pel­to­sen mie­les­tä täs­sä voi­si ol­la bike park eli fil­la­ri­puis­to. Siis ole­tet­ta­vas­ti sel­lai­nen, jos­sa pol­ku­pyö­räl­lä on tar­koi­tus teh­dä temp­pu­ja ei­kä vain sur­voa pit­kää suo­raa. Myös skeit­ti­ramp­pi so­pi­si Simp­si­öl­le.

Maa­rit Mul­lo eh­dot­ti ai­ka hie­noa jut­tua: Van­has­sa Pau­kus­sa vii­me jou­lu­na ol­leen vä­ri­la­si­kuu­sen voi­si pys­tyt­tää Simp­si­ön hui­pul­le, siel­tä se lois­tai­si ma­ja­kan lail­la kau­as. Aja­tel­kaa nyt oi­kein. Näin lois­ta­via ide­oi­ta yh­del­tä is­tu­mal­ta. Ei­vät­kä nämä kaik­ki ide­at ole kal­lii­ta: Esi­mer­kik­si tree­ni­por­taat kes­to­puus­ta syn­ty­vät koh­tuu­kus­tan­nuk­sin.

Ri­vi­kun­ta­lais­ten jär­keä kan­nat­taa hyö­dyn­tää mo­nes­sa koh­din. La­pu­al­la on nuo­rin­ta vä­keä otet­tu mu­kaan muun mu­as­sa op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­jen suun­nit­te­luun, ai­hees­ta tar­kem­min en­si vii­kol­la Lee­na Hjel­tin ju­tus­sa. Myös La­pu­an­jo­ki­var­si kes­kus­tan alu­eel­la pan­tiin kun­toon pro­jek­til­la, jos­sa ky­sel­tiin myös kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä ai­koi­naan 1990-lu­vul­la.

Kun­ta­lais­ky­se­ly­jä voi­si teh­dä use­am­min­kin. Niis­tä poi­kii mon­ta hy­vää. Ja vie­lä­pä il­man kon­sult­ti­toi­mis­toa, joka te­kee töi­tä kuu­kau­si­kau­pal­la, pi­tää pari po­wer­point-esi­tys­tä ja las­kut­taa vii­si­nu­me­roi­sen sum­man.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?