JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
18.9.2018 8.00

Lähdesuoja pitää

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Saam­me toi­mi­tuk­seen päi­vit­täin pal­jon yh­tey­de­not­to­ja teil­tä lu­ki­joil­ta. Niis­tä suu­ri kii­tos, ne ovat elä­vän sa­no­ma­leh­den eli­neh­to. Vies­tiä tu­lee niin kir­jeit­se, säh­kö­pos­tit­se, pu­he­li­mit­se, Mes­sen­ge­ris­sä, teks­ta­ril­la, Fa­ce­boo­kis­sa, ruu­tu­pa­pe­ril­la kuin tik­ku­as­kin kan­nes­sa­kin. Ilah­dut­ta­vaa on, et­tä moni käy edel­leen myös pai­kan pääl­lä ker­to­mas­sa asi­an­sa.

Sil­loin täl­löin meil­tä var­mis­tel­laan, et­tä ”ei­hän vain mun nimi tule esil­le”. Ei tule, jos et­te it­se niin ha­lua. Jut­tu­vink­kaa­jan nimi ja yh­teys­tie­dot jää­vät ai­na vain toi­mi­tuk­sen tie­toon. Tämä sama pä­tee myös ylei­sö­no­sas­to­kir­joi­tuk­siin: Ni­mi­mer­kil­lä saa kir­joit­taa, mut­ta omat hen­ki­lö­tie­dot on ol­ta­va teks­tin mu­ka­na. Näin toi­mi­tus var­mis­taa, et­tä lä­het­tä­jä on ihan elä­vä ih­mi­nen.

Jos­kus saam­me vih­jei­tä hy­vin ar­ka­luon­toi­sis­ta asi­ois­ta. Nii­den koh­dal­la var­sin­kin on hy­vin tär­ke­ää, et­tä tie­don­tuo­ja jää ni­met­tö­mäk­si. Tämä läh­de­suo­ja pi­tää, se on leh­dis­tön oi­keus ja vel­vol­li­suus. Suo­ma­lai­sel­la sa­no­ma­leh­dis­töl­lä on lain suo­ma oi­keus ol­la pal­jas­ta­mat­ta tie­to­läh­tei­tään edes po­lii­si­kuu­lus­te­lus­sa.

Jos­kus toi­mi­tuk­seen tu­lee myös ni­met­tö­miä kir­jei­tä. Niis­sä on usein ai­van asi­al­lis­ta asi­aa, mut­ta ni­met­tö­miä vih­jei­tä on han­ka­la ryh­tyä kä­sit­te­le­mään. Oli­si en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, et­tä vin­kin lä­het­tä­jä liit­täi­si mu­kaan myös yh­teys­tie­ton­sa. Näin ju­tun­te­os­sa pääs­täi­siin al­kuun. Pelk­kä kir­je il­man min­kään­lais­ta se­li­tet­tä me­nee ikä­vä kyl­lä suo­raan ros­kiin.

Nyt vii­mek­si pää­toi­mit­ta­jan pöy­däl­le oli il­maan­tu­nut kir­je, jos­sa pu­hut­tiin las­ten hy­väk­si­käy­tös­tä. Asia on tär­keä ja uu­ti­soin­nin ar­voi­nen, mut­ta il­man yh­teys­tie­to­ja ja saa­te­kir­jet­tä em­me voi uu­ti­soi­da – meil­lä ei ole mi­tään kät­tä pi­dem­pää, jos­ta läh­teä liik­keel­le.

Tie­dok­si siis, et­tä leh­dis­tön läh­de­suo­ja on rik­ku­ma­ton, jo­ten han­ka­lis­ta­kin asi­ois­ta voi huo­le­ti vin­ka­ta.

Ol­laan edel­leen yh­tey­des­sä!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?