JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Pääkirjoitus
11.6.2019 8.00

Lapsakka ja muita jatko­ja­los­teita

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Me­nee­kö teil­lä ko­to­na ruo­kaa ros­kiin? Käsi sy­dä­mel­le. Löy­tyy­kö jää­kaa­pis­ta vii­me vii­kol­la teh­tyä ka­naa ja rii­siä tai tois­sa vii­kol­la pais­tet­tua jau­he­li­haa, jot­ka piti syö­dä pois, mut­ta ei muis­tet­tu­kaan? Tai sun­nun­tais­ta rii­si­puu­roa, jos­ta piti teh­dä jäl­ki­ruo­ka­va­nu­kas­ta vii­kol­la, mut­ta te­ke­mät­tä jäi kun ei ol­lut vis­pi­ker­maa.

Mai­ni­tut syn­nit ovat mo­nel­le tut­tu­ja. Ai­na ei jäl­ki­kas­vu suos­tu syö­mään tois­sa­päi­väis­tä, saa­ti vii­me­viik­kois­ta. Kuu­lem­ma jol­la­kin on sel­lai­nen isän­tä­kin, jol­le ei kel­paa sama ruo­ka kah­te­na päi­vä­nä pe­räk­käin.

Meil­tä lie­nee myös hä­vin­nyt yli­jää­mä­ruo­an jat­ko­ja­los­ta­mi­sen tai­to. Val­mis­ta ruo­kaa pan­naan ni­mit­täin pois ai­van kau­hea mää­rä: ko­ti­ta­louk­sis­sa, suur­ta­lous­keit­ti­öis­sä ja ra­vin­to­lois­sa me­nee vuo­des­sa ros­kik­seen 200 mil­joo­naa ki­loa ruo­kaa! Kyl­lä mo­nen mum­ma tai iso­äi­ti kään­tyi­si hau­das­saan, jos kuu­li­si.

Tä­män kir­joit­ta­jal­la on kir­ja­hyl­lys­sä oma osas­to kai­ken­lai­sil­le emän­nän tie­to­kir­joil­le, van­him­mat 1800-lu­vun nä­köis­pai­nok­sia. Niis­sä on jo­kai­ses­sa omis­tet­tu mon­ta lu­kua pel­käs­tään täh­tei­den hyö­dyn­tä­mi­sel­le. Kun ei elet­ty yl­tä­kyl­läi­syy­des­sä, opit­tiin käyt­tä­mään hyö­dyk­si sekä raa­ka-ai­neet si­susk­la­su­ja myö­ten et­tä val­miit ruo­at. Juu­ri mi­tään ei pan­tu slas­ki­san­koon – pe­ru­nan­kuo­ret­kin pais­tet­tiin.

La­pu­an kau­pun­ki on ot­ta­nut stra­te­gi­aan­sa ruo­ka­hä­vi­kin vä­hen­tä­mi­sen. Vie­rei­sel­lä si­vul­la on toi­mit­ta­ja Min­na Vai­ni­on­pään jut­tu ai­hees­ta. Ai­het­ta var­ten pe­rus­te­tus­sa hank­kees­sa py­ri­tään vä­hen­tä­mään ruo­ka­hä­vik­kiä lai­tok­sis­sa 20 pro­sen­til­la. Tätä var­ten ruo­ka­mää­riä mi­ta­taan tar­kem­min ja ke­hi­te­tään re­sep­te­jä.

Myös meil­lä ko­ti­keit­ti­öis­sä on va­raa pa­ran­taa täs­sä asi­as­sa. Oman mum­ma­ni yk­si iha­na herk­ku oli lap­sak­ka. Ei­li­nen pe­ru­na­muu­si ohen­ne­taan mai­dol­la ja vis­pa­taan mu­kaan oh­ra­jau­ho­ja. An­ne­taan vä­hän sa­e­ta. Voi­sil­mä kes­kel­le ja ään­tä ko­ho­ren. Kyl­lä oli hy­vää, vaik­ka oli ei­lees­tä!

Pan­kaa­pa tu­le­maan hy­viä vink­ke­jä ei­li­sen ruu­an hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Lai­te­taan leh­teen ja pa­ran­ne­taan maa­il­maa yk­si sa­pus­ka ker­ral­laan.