JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
21.11.2017 8.00

Lapsen oikeudet

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu

mira.uu­si­hau­ta-koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ei­len vie­tet­tiin Lap­sen oi­keuk­sien päi­vää. Lap­sen oi­keuk­sis­ta eli eh­kä ki­tey­tet­ty­nä kai­kel­la ta­val­la tur­val­li­ses­ta lap­suu­des­ta tai lä­hin­nä sen puut­tees­ta uu­ti­soi­daan lä­hes päi­vit­täin. Por­voo tu­lee mie­leen traa­gi­sim­pa­na vii­me­ai­kai­sis­ta. Pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa las­ten ikä­viä ti­lan­tei­ta tu­lee vas­taan tä­män täs­tä, kiu­saa­mi­nen ym.

Näin jou­lun al­la, jos niin saa jo sa­noa ja saa­han sitä. (Vii­kon­lop­pu­na on Van­han Pau­kun alu­eel­la taas jou­lu­na­vaus­mes­sut ja yrit­tä­jien jou­lu­na­vaus Py­hä­lah­den au­ki­ol­la.) Eli näin jou­lun al­la soi­si, et­tä eten­kin lap­sen oi­keu­det to­teu­tui­si­vat ja toki sii­tä eteen­kin­päin täy­den vuo­den ver­ran.

Ei­len uu­ti­soi­tiin pää­kau­pun­ki­seu­dun pää­leh­des­sä isos­ti Van­taan las­ten­suo­je­lun ti­las­ta. Siel­lä työn­te­ki­jät ovat huu­ta­neet hä­tä­huu­don il­maan ja se huu­to kuu­lui­si kuul­la ja sii­hen tart­tua. On­gel­maa ei eh­kä ole vain sil­lä suun­nal­la, jo­ten sa­man­tyyp­pis­tä ti­lan­net­ta saa­te­taan si­vu­ta paik­ka­kun­nal­la jos toi­sel­la.

Van­taan hä­tä­huu­to kos­kee sitä, et­tä so­si­aa­li­työn­te­ki­jöi­tä ei ole riit­tä­väs­tä hoi­ta­maan las­ten ja per­hei­den asi­oi­ta. Ai­kaa ei ole riit­tä­väs­ti pe­reh­tyä kun­kin lap­sen tai per­heen ti­lan­tee­seen, kos­ka se­hän vaa­tii ai­kaa. Pi­täi­si eh­tiä kuun­nel­la ja tu­tus­tua en­nen­kuin pääs­tään jut­te­le­maan niis­tä ko­ke­muk­sis­ta, joi­hin ku­kin apua tar­vit­see. Jo­kai­nen asi­a­kas on oma yk­si­lön­sä, jol­la on omat ko­ke­muk­set ar­jes­taan. Apu­kin täy­tyy rää­tä­löi­dä ja se vaa­tii pe­reh­ty­mis­tä.

So­si­aa­li­a­lal­le ei ole ko­vin help­poa saa­da työn­te­ki­jöi­tä tai pi­tää heis­tä kiin­ni. So­si­aa­li­työ­tä te­ke­vät tie­tä­vät, et­tä jos alan mai­ne pa­rem­min pal­kat­tu­na nou­si­si, niin se aut­tai­si.

Las­ten oi­keuk­sien päi­vä­nä myös Mie­len­ter­vey­so­mais­ten kes­kus­liit­to - Fin­Fa­mi ha­lu­si tuo­da esiin lap­si­o­mais­ten roo­lin.

Suo­mes­sa joka nel­jäs alai­käi­nen lap­si elää per­hees­sä, jos­sa van­hem­mal­la on hoi­toa vaa­ti­va mie­len­ter­veys- tai päih­de­on­gel­ma. Lap­si­o­mai­nen kan­taa huol­ta ja vas­tuun kuor­maa. Tämä kuor­mit­ta­vuus voi oi­reh­tia myö­hem­min. Sik­si tar­vit­tai­siin en­nal­ta­eh­käi­se­vää apua.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?