JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
29.11.2018 8.00

Lapsiluku kasvuun koulutuksen kautta

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Kä­vin vii­me vii­kol­la muu­ta­man pää­toi­mit­ta­ja­kol­le­gan kans­sa val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ös­sä.

Mi­nis­te­ri­ön kans­li­a­pääl­lik­kö Mart­ti He­te­mä­ki esit­te­li leh­ti­vä­el­le synk­kiä ti­las­to­ja. Suo­mes­sa mu­hii val­ta­va on­gel­ma eri­tyi­ses­ti mies­ten kou­lut­tau­tu­mi­sen, työl­li­syy­den ja las­ten han­kin­nan suh­teen. EU-mais­ta Suo­mes­sa on työt­tö­mä­nä kaik­kein eni­ten 25-54-vuo­ti­ais­ta mie­his­tä. Pe­ru­sas­teen kou­lu­tuk­sen va­ras­sa ole­vis­ta mie­his­tä vain vä­hän yli 46 pro­sent­tia on töis­sä. Sa­maan ai­kaan Suo­mes­sa teh­dään lap­sia kaik­kein vä­hi­ten Poh­jois­mais­sa. Lap­set­to­mia 45-vuo­ti­ai­ta nai­sia meil­lä on jo 20 pro­sent­tia, lap­set­to­mia 45-vuo­ti­ai­ta mie­hiä mel­kein 30 pro­sent­tia vä­es­tös­tä. Pie­ni­tu­lois­ten mies­ten osuus vä­es­tös­tä on kas­va­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa vii­den­nek­seen kai­kis­ta mie­his­tä.

Ko­via nu­me­roi­ta. Kans­li­a­pääl­lik­kö He­te­mä­ki tii­vis­ti yh­tä­lön: huo­no kou­lu­tus = huo­not mah­dol­li­suu­det pääs­tä töi­hin = pie­net tu­lot = ei lap­sia. Ja tämä kos­kee eri­tyi­ses­ti mie­hiä.

Jos kou­lu­tuk­sen val­ti­o­no­suuk­sis­ta lei­ka­taan raa­kas­ti, on sel­vää, et­tä lu­vut sur­ke­ne­vat edel­leen. Avai­na­se­mas­sa ovat pe­ru­sas­teen jät­tä­vät nuo­ret (mie­het). Hei­dät on saat­ta­en vaih­det­ta­va seu­raa­vaan opi­nah­joon ja huo­leh­dit­ta­va ope­tuk­sen ta­sos­ta. Meil­lä La­pu­al­la tak­ku­si taan­noin Se­dun kyl­mä­ko­ne­puo­len am­mat­ti­o­pe­tus ja opis­ke­li­joi­den mo­ti­vaa­tio oli nol­las­sa. Täl­lai­sia ti­lan­tei­ta ei saa pääs­tää syn­ty­mään. Jos Suo­mes­sa ai­o­taan kään­tää syn­ty­vyys nou­suun, on joka iki­nen pe­rus­kou­lun päät­tä­vä nuo­ri saa­ta­va opis­ke­le­maan. Sitä kaut­ta saa­daan työl­li­syys kas­vuun ja per­heet te­ke­mään lap­sia, kun sii­hen on ta­lou­del­li­nen mah­dol­li­suus.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?