JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
16.1.2020 7.00

Lapuan koulu­tus­tar­jonta monipuolistuu

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pua on jo his­to­ri­al­li­ses­ti tun­net­tu kou­lu­kau­pun­ki­na – meil­lä on muun mu­as­sa Suo­men en­sim­mäi­nen maa­seu­dul­le pe­rus­tet­tu op­pi­kou­lu. Tänä päi­vä­nä La­pu­al­la on vah­va kes­ki­as­teen kou­lu­tar­jon­ta, joka ve­tää po­ruk­kaa ym­pä­ri maa­kun­nan. Sedu, lu­kio ja Seu­ra­kun­ta­o­pis­to kou­lut­ta­vat sa­doit­tain osaa­jia joka vuo­si. Meil­lä voi opis­kel­la hoi­to­a­laa, tek­niik­kaa, kas­va­tus­ta, bis­nes­tä, mat­kai­lua, ra­vin­to­la-alaa, ra­ken­nu­sa­laa, au­to­a­laa, ic-tek­niik­kaa, kie­liä, van­hus­työ­tä...vaik­ka mitä.

Nyt kou­lu­kau­pun­gin mai­ne vah­vis­tuu en­ti­ses­tään, kun kau­pun­ki ryh­tyy tar­jo­a­maan koo­da­ri­kou­lu­tus­ta yh­teis­työs­sä Vaa­san am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa. VaMK ja kau­pun­ki ker­toi­vat asi­as­ta tois­sa­päi­väi­sil­lä Rek­ry­mes­suil­la.

Koo­da­rei­ta eli tie­to­ko­ne­oh­jel­moi­jia tar­vi­taan ny­ky­ään lä­hes joka alal­la. Ei ole sel­lais­ta au­to­ma­ti­soi­tua toi­min­toa, jon­ka ta­ka­na ei oli­si jon­kun ih­mi­sen ra­ken­ta­ma oh­jel­mis­to eli mon­ta ri­viä koo­di­kiel­tä.

Yl­lät­tä­vä fak­ta, joka ju­tun­te­on yh­tey­des­sä kävi il­mi, on, et­tä koo­da­reis­ta on kova pula. Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa on 10 000:n oh­jel­moi­jan va­jaus, kym­me­nen vuo­den pääs­tä hei­tä tar­vi­taan jopa 30 000 li­sää.

Jos nyt siis yh­tään in­nos­taa oh­jel­moi­jan työ, niin ol­kaa­pa asi­al­la. Vir­tu­aa­li­nen eli ver­kos­sa ta­pah­tu­va kou­lu­tus al­kaa La­pu­al­la en­si syk­sy­nä, ja en­si vai­hees­sa ha­e­taan kym­men­tä opis­ke­li­jaa, joil­la on jo vä­hän koo­da­rin­ko­ke­mus­ta ja tas­kus­sa kes­ki­as­teen pa­pe­rit. Jos ha­lu­ja on, niin täs­tä kou­lu­tuk­ses­ta pää­see suo­raan VaM­Kin in­si­nöö­ri­o­pin­toi­hin. Kou­lu­tuk­seen liit­tyy myös har­joit­te­lu­jak­so yri­tyk­ses­sä, jo­ten tar­jol­la on ta­kuu­tuo­ret­ta osaa­mis­ta, jo­hon yrit­tä­jien kan­nat­taa tart­tua. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa yri­tys saa tuo­reen, juu­ri omaan tar­pee­seen kou­lu­te­tun osaa­jan ja kau­pun­ki py­sy­vän ve­ron­mak­sa­jan.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?