JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.12.2019 8.00

Lasten parlamentti on tärkeä elin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

La­pu­al­le pe­rus­tet­tiin vuo­si sit­ten syk­syl­lä Ete­lä-Poh­jan­maan en­sim­mäi­nen Las­ten Par­la­ment­ti. Tänä syk­sy­nä par­la­men­tin pu­heen­joh­ta­ja sai käyt­töön­sä oi­ke­an nui­jan, jon­ka teki oman ky­län puu­sep­pä Ari Tuu­rin­mä­ki. Jut­tu ai­hees­ta vie­rei­sel­lä si­vul­la.

Las­ten Par­la­men­tin tar­koi­tus on opas­taa lap­sia vai­kut­ta­mi­seen ja pää­tös­ten­te­koon hei­tä kos­ke­vis­ta asi­ois­ta.

Lu­ke­kaa­pa ju­tus­ta, mi­ten vii­sai­ta aja­tuk­sia lap­sil­la on. Esi­mer­kik­si par­la­men­tin va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ven­la Hie­ta­la sa­noo, et­tä ha­lu­aa tuo­da esiin sel­lais­ten las­ten mie­li­pi­tei­tä, jot­ka ei­vät us­kal­la tai muu­ten ky­ke­ne sitä te­ke­mään. Hie­ta­la ko­ros­taa, et­tä las­ten mie­li­pi­tei­tä on kuun­nel­ta­va esi­mer­kik­si kou­lun­käyn­nis­tä, ter­vey­des­tä, puis­tois­ta ja pi­hois­ta sekä kiu­saa­mi­sen vä­hen­tä­mi­ses­tä. Par­la­men­tin hal­li­tus kä­sit­te­li vii­me vii­kon ko­kouk­ses­saan myös pe­rus­tur­val­ta tul­lut­ta ky­se­lyä kou­lu­ter­vey­den­huol­lon toi­mi­vuu­des­ta.

Jos Las­ten Par­la­ment­ti on asi­a­na vie­lä jois­sa­kin kou­luis­sa uu­si tai huo­nos­ti tun­net­tu, sitä kan­nat­taa nyt esi­tel­lä heti uu­den lu­ku­kau­den al­ka­jai­sik­si joka luo­kas­sa. Par­la­ment­tiin va­li­taan edus­ta­ja jo­kai­ses­ta La­pu­an kou­lus­ta. Suur­ko­kous pi­de­tään kak­si ker­taa vuo­des­sa, hal­li­tus ko­koon­tuu nel­jäs­ti vuo­des­sa.

Las­ten Par­la­men­tin toi­min­ta­sään­tö hy­väk­syt­tiin ke­säl­lä kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, ja se on hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tuk­ses­sa mää­rät­ty kau­pun­gin vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­mek­si. Se ei siis ole mi­kään hiek­ka­laa­tik­ko tai leik­ki­ko­kous, vaan ihan oi­kea toi­mie­lin.

La­pu­al­la on ha­lut­tu Las­ten Par­la­men­tin avul­la muo­dos­taa py­sy­vä ra­ken­ne, jon­ka avul­la lap­set pys­ty­vät vai­kut­ta­maan it­se­ään kos­ke­vaan pää­tök­sen­te­koon. Näin se on pait­si tär­keä elin, myös pa­ras­ta mah­dol­lis­ta työ­tä tu­le­vai­suu­den eteen – lap­set ovat La­pu­an­kin tu­le­vai­suus.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?