JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
14.11.2019 8.00

Lehtiä myös Karvalan kaupalle ja V. Laitiin

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Pos­tin ja­ka­jien lak­ko näyt­tää tätä kir­joi­tet­ta­es­sa vie­lä jat­ku­van. Me leh­den väki ko­e­tam­me teh­dä kai­ken voi­ta­van, jot­ta te lu­ki­jat et­te asi­as­ta jou­du ko­vin pal­jon kär­si­mään.

Nä­köis­leh­tem­me on il­mai­sek­si lu­et­ta­vis­sa osoit­tees­sa www.la­pu­an­sa­no­mat.fi. Käy­kää­pä tes­taa­mas­sa, se on muu­toin­kin kä­te­vä tapa lu­kea leh­ti vaik­ka heti aa­mu­vii­del­tä, var­sin­kin kyl­mi­nä pak­ka­saa­mui­na kun pos­ti­laa­tik­ko­reis­su ei hou­kut­te­le.

Tors­tain leh­det tuom­me ky­lil­le tiis­tain ta­paan. Tiis­tai­na pos­ti­poi­ka­vuo­ros­sa oli­vat il­moi­tus­val­mis­ta­ja An­ne Hal­mes­mä­ki ja asi­a­kas­pal­ve­li­ja Tai­na Saa­re­la sekä toi­mit­ta­ja Ou­ti Ran­ta­la, tä­nään tors­tai­na An­nen pai­kal­le hyp­pää me­di­a­myy­jä Tuu­la Kor­te­so­ja.

Leh­det toi­mi­te­taan nip­pui­na tors­tai­na Tiis­ten­jo­el­le POP-pank­kiin, Poh­jas­mä­en kaup­paan La­ka­luo­mal­le, Hir­vi­jo­en nuo­ri­so­seu­ran­ta­lon laa­tik­koon, El­lan kaup­paan Kau­ha­jär­vel­le, La­keu­den kaup­paan Hel­lan­maa­han ja lu­ki­joi­den pyyn­nös­tä myös Kar­va­lan kau­pal­le Kar­hun­ky­lään sekä V. Lai­tiin Mus­taan­maa­han.

La­pu­an Sa­no­miin la­kon vai­ku­tuk­set ovat suh­teel­li­sen mal­til­li­set: meil­lä on lä­hes puo­let ti­lauk­sis­ta var­hais­ja­ke­lus­sa, jo­hon lak­ko ei vai­ku­ta. Var­hais­ja­ka­jat ei­vät ole la­kos­sa – hei­dän työ­so­pi­muk­sen­sa ”hal­puu­tet­tiin” jo pari vuot­ta sit­ten, jol­loin La­pu­al­la­kin mo­nen ja­ka­jan työ­eh­dot huo­no­ni­vat ja työ­ai­ka ly­he­ni.

Sen li­säk­si, et­tä var­hais­ja­ke­lu­a­lu­eel­la leh­det ja­e­taan nor­maa­lis­ti, lä­hes tu­hat leh­teä läh­tee ky­lil­le. Ja täs­sä kont­to­ril­la on leh­tiä ja­os­sa jat­ku­vas­ti. Ovet ovat au­ki ja glö­giä tar­jol­la kel­lo 8-15, tuon ajan ul­ko­puo­lel­la leh­den voi ha­kea te­li­nees­tä pää­o­ven por­ras­pääs­tä.

Näil­lä toi­mil­la var­mis­tam­me sen, et­tä käy­tän­nös­sä kaik­ki la­pu­a­lai­set saa­vat La­pu­an Sa­no­mat lu­et­ta­vak­seen, vaik­ka lak­ko jat­kuu. Mi­kä­li neu­vot­te­lut ei­vät ete­ne ja lak­ko­viik­koa seu­raa toi­nen, siir­räm­me oman jou­lu­na­vaus­nu­me­rom­me tors­tail­le 28. mar­ras­kuu­ta.

Seu­rat­kaa edel­leen uu­ti­soin­ti­am­me. Tie­do­tam­me asi­as­ta jat­ku­vas­ti ver­kos­sa ja so­mes­sa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?