JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
11.7.2017 8.00

Liikaa turhia vaara­ti­lan­teita

Minna Vainionpää

Minna Vainionpää

Min­na Vai­ni­on­pää

min­na.vai­ni­on­paa@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Mo­po­au­toi­li­joil­le sat­tuu ja ta­pah­tuu. On­net­to­muu­sins­ti­tuu­tin tuo­reim­mas­ta ra­por­tis­ta sel­vi­ää, et­tä noin joka kym­me­nes mo­po­au­toi­li­ja jou­tuu on­net­to­muu­teen. Yh­tee­na­jois­sa ja va­hin­ko­ti­lan­teis­sa mo­po­au­toi­li­jat ovat useim­min va­hin­gon ai­heut­ta­jia kuin syyt­tö­miä.

Ti­las­tot oli­vat käy­dä to­teen myös äs­ket­täin La­pu­al­la, kun lu­ki­jam­me ku­va­si mo­po­au­to­kus­kin ja kah­den pol­ku­pyö­räi­li­jän me­noa Van­han Pau­kun tiel­lä. Asi­as­ta ker­rom­me tä­män leh­den si­vul­la 5. Eh­kä joku tun­nis­taa it­sen­sä, tai ka­ve­rin­sa.

Myös mo­po­au­ton ka­tol­la on näh­ty kul­je­tet­ta­van ka­ve­ria rin­gil­lä, mo­po­saat­tu­een seu­ra­tes­sa. Enem­män kuin ker­ran, mo­po­au­ton­kus­ki on snap­pail­lyt aja­es­saan ja päi­vit­tä­nyt kuu­lu­mi­si­aan. Näis­sä ti­lan­teis­sa on mo­nes­ti mat­ka kat­ken­nut. On­net­to­muus­ra­port­ti vah­vis­taa tä­män­kin - va­hin­gon sat­tu­es­sa mo­po­au­ton kul­jet­ta­jan huo­mio on ol­lut jos­sain muu­al­la kuin aja­mi­ses­sa.

Tur­haa ei ky­sy­tä, ovat­ko tei­nit lii­an nuo­ria mo­po­au­to­jen rat­tiin. Kus­keil­la ei ole pal­jon ajo­ko­ke­mus­ta lii­ken­tees­sä, saa­tik­ka jär­keä pääs­sä. Jos ka­ve­reil­le pi­tää esit­tää kah­del­la ren­kaal­la ajoa, pyö­rä­tiel­lä kaa­haa­mis­ta, tai Py­hä­lah­den sil­lan yli ajoa, niin mo­po­au­to ja -kort­ti ovat vää­räl­lä kus­kil­la.

Mo­po­au­to ei ole leik­ki­ka­lu, ei­kä ylei­sil­lä teil­lä tai ka­duil­la lei­ki­tä moot­to­ri­a­jo­neu­voil­la. Kul­jet­ta­jal­la on iso vas­tuu mo­nis­ta eri asi­ois­ta lii­ken­tees­sä. Kyse ei ole pel­käs­tään omas­ta tur­val­li­suu­des­ta, vaan myös mat­kus­ta­jien ja mui­den tien­käyt­tä­jien tur­val­li­suu­des­ta.

Jo­kai­sen on syy­tä miet­tiä etu­kä­teen, mi­ten elä­mä voi muut­tua, jos vam­mau­tuu tai ai­heut­taa toi­sen ih­mi­sen vam­mau­tu­mi­sen tai kuo­le­man.

Mo­po­au­tot ovat hyvä kek­sin­tö nuo­ril­le liik­ku­mi­seen, kun­han nii­den kus­kit vain malt­ta­vat mie­len­sä, ja osaa­vat ot­taa vas­tuu­ta oi­ke­as­ta lii­ken­tees­sä aja­mi­ses­ta. Ko­ke­mus kart­tuu sitä mu­kaan, kun ikää ja ajo­ko­ke­mus­ta tu­lee li­sää.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?