JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
5.4.2018 8.00

Lisää veronmaksajia, kaikin konstein

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ete­lä-Poh­jan­maan Kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pert­ti Kin­nu­nen maa­lai­li tois­sa päi­vä­nä synk­kiä lu­ku­ja Ka­ma­ri­vies­tin kir­joi­tuk­ses­saan.

Suo­mes­sa syn­tyi vii­me vuon­na 55 000 las­ta, mikä on vä­hem­män kuin 1860-lu­vun näl­kä­vuo­si­na. Tämä on hui­ma fak­ta. Siis lap­sia teh­dään vä­hem­män kuin näl­kä­vuo­si­na, vaik­ka olo­suh­teet ovat ylel­li­set 150 vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na.

Sa­maan ai­kaan työ­i­käis­ten mää­rä ver­rat­tu­na lap­siin ja elä­ke­läi­siin vä­he­nee. Lap­sen­te­koi­kä nou­see, jo­ten lap­sia han­ki­taan ai­em­paa vä­hem­män, kun ei nii­tä enää van­hoil­la veh­keil­lä niin vain saa­da.

Kaup­pa­ka­ma­rin Kin­nu­nen muis­tut­taa, et­tä maa­kun­tam­me huol­to­suh­de on Suo­men maa­kun­nis­ta kol­man­nek­si huo­noin. Huol­to­suh­teel­la tar­koi­te­taan työs­sä­käy­vien mää­rää ver­rat­tu­na elä­ke­läi­siin ja lap­siin. Ete­lä-Poh­jan­maal­la 65 % vä­es­tös­tä on työ­e­lä­män ul­ko­puo­lel­la. Eli siis 35 % vä­es­tä elät­tää tuon lo­pun 65 %.

Kyl­lä­hän tämä meil­lä­kin tie­de­tään. La­pu­al­la on li­säk­si haas­tee­na vie­lä vä­ki­lu­vun pie­ne­ne­mi­nen, vaik­ka­kin las­ku on on­nek­si hi­das­tu­nut.

Vas­ti­kään kuus­kymp­pi­si­ään juh­li­nut kun­nal­lis­tek­nii­kan pääl­lik­kö Mart­ti Kau­nis­mä­ki to­te­aa Lee­na Hjel­tin ju­tus­sa si­vul­la 6, et­tä kau­pun­gin stra­te­gi­a­työs­sä on tur­ha enää to­de­ta, et­tä tar­vi­taan uu­sia ve­ron­mak­sa­jia. Nyt pi­täi­si miet­tiä, kuin­ka nii­tä saa­daan. To­sin mie­hel­lä it­sel­lään­kään ei ole asi­aan mi­tään val­mis­ta re­sep­tiä.

Kaup­pa­ka­ma­rin mie­hen mie­les­tä ai­noa mah­dol­li­nen kons­ti tä­hän on maa­han­muut­to. Kun luon­nol­li­sel­la ta­val­la ei voi­da li­sä­tä vä­es­töä, niin on haa­lit­ta­va työn­te­ki­jöi­tä ul­ko­mail­ta. Ete­lä-Poh­jan­maal­la on jo mo­nes­sa yri­tyk­ses­sä ul­ko­maa­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä, myös La­pu­al­la. Ne maa­han­muut­ta­jat, jot­ka ovat työs­sä, kel­paa­vat yleen­sä myös muu­toin maa­han­muut­tok­riit­ti­sil­le.

Ja ul­ko­maa­lai­sis­ta työn­te­ki­jöis­tä on se­kin hyö­ty, et­tä kun he tän­ne oi­kein ko­tou­tu­vat, niin vä­es­tö saat­taa kas­vaa luon­nol­lis­ta­kin kaut­ta. Ja gee­ni­pe­ri­mä ri­kas­tua.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?