JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
23.5.2017 8.55

Lisätä ymmärrystä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Tä­män leh­den si­vul­la kuu­si al­kaa tä­nään uu­si ko­lum­ni­sar­ja ”Val­tuus­ton vuo­ro”. Tar­jo­sim­me pa­ki­na­paik­kaa kai­kil­le val­tuus­to­ryh­mil­le, ja asia otet­tiin ilol­la vas­taan.

Suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nal­li­sen pää­tök­sen­te­on ja jul­kis­hal­lin­non pe­rus­pi­la­rei­ta ovat avoi­muus ja lä­pi­nä­ky­vyys. Sa­no­ma­leh­det ra­por­toi­vat esi­mer­kik­si val­tuus­to­jen ko­kouk­sia, lau­ta­kun­tien pää­tök­siä, hal­lin­to­kun­tien toi­min­taa ja to­teut­ta­vat näin teh­des­sään avoin­ta pää­tök­sen­te­ko­ta­paa. Esi­tys­lis­tat ovat jul­ki­sia ja val­tuus­ton ko­kouk­set ylei­söl­le avoi­mia ti­lai­suuk­sia. Mut­ta kos­ka val­tuus­to­sa­liin har­va vai­vau­tuu, jol­lei pää­tet­tä­vä­nä ole pas­ka­put­ki tai jo­kin muu kiin­nos­ta­va asia, niin on pit­käl­ti leh­dis­tön teh­tä­vä ker­toa, mitä pu­hut­tiin ja pää­tet­tiin.

Merk­ki­mää­rä per jut­tu on ra­jal­li­nen, ja uu­ti­siin py­ri­tään kui­ten­kin saa­maan mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti asi­aa. Val­tuu­te­tut it­se, ja jos­kus lu­ki­jat­kin, va­lit­te­le­vat, et­tä jut­tui­hin ei mah­du kaik­ki sa­not­tu. Näin­hän tie­ten­kin on, ei­kä ole tar­koi­tus­kaan, et­tä leh­des­sä tois­te­taan joka iki­nen ”ei­ku” ja ”si­tä­pait­si”.

Poh­dim­me toi­mi­tuk­ses­sa, mi­ten tuo­da esiin en­tis­tä enem­män pää­tök­sen­te­on taus­to­ja ja val­tuus­to­ryh­mien lin­jauk­sia. Ta­voit­tee­na on li­sä­tä ta­val­li­sen la­pu­a­lai­sen ym­mär­rys­tä sii­tä, mi­ten ja mik­si val­tuus­tos­sa pää­te­tään niin kuin pää­te­tään.

Tätä tar­vet­ta var­ten on nyt ”Val­tuus­ton vuo­ro” si­vul­la kuu­si. Pals­tal­la kir­joit­taa pu­heen­vuo­ron jo­kai­nen val­tuus­to­ryh­mä vuo­rol­laan pa­rin vii­kon vä­lein, aloit­ta­ja­na toi­mii vaa­li­voit­ta­ja Kes­kus­ta. Lu­vas­sa on toi­vot­ta­vas­ti va­lai­se­vaa ja vä­ri­käs­tä pa­ki­noin­tia.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?