JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
17.10.2017 8.00

Luillekin lujuutta

Lee­na Hjelt

lee­na.hjelt@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Ny­ky­ään mo­nen­nä­köi­siä, toi­nen tois­taan tär­ke­äm­piä tee­ma­viik­ko­ja ja -päi­viä tun­tuu riit­tä­vän lä­hes vuo­den jo­kai­sel­le vii­kol­le tai päi­väl­le.

Ku­lu­val­la vii­kol­la vuo­ros­sa on Luus­to­viik­ko, jon­ka kan­sain­vä­li­se­nä tee­ma­na on Ra­kas­ta lui­ta­si – tur­vaa tu­le­vai­suu­te­si. Ta­voit­tee­na on, et­tä me ih­mi­set kiin­nit­täi­sim­me huo­mi­om­me luus­tom­me ter­vey­teen. Eri­tyi­nen päi­vä tee­ma­vii­kol­la on per­jan­tai, jol­loin on kan­sain­vä­li­nen Maa­il­man Os­te­o­po­roo­si­päi­vä, Val­koi­sen Pai­dan Päi­vä. Sil­loin pu­keu­du­taan ni­men mu­kai­ses­ti val­koi­seen.

Omia lui­taan ei juu­ri tule aja­tel­tua sil­loin, kun tun­tee kai­ken ole­van kun­nos­sa. Kor­kein­taan eh­kä ot­taa nii­tä huo­mi­oon sen ver­ran, et­tä pop­sii kal­siu­mia ja nii­tä pal­jon pu­hut­tu­ja D-vi­ta­mii­ne­ja, liik­kuu riit­tä­väs­ti ja va­roo kaa­tu­mi­sia. Sitä tu­pak­kaa­kin tu­li­si vält­tää.

Luu­ka­to tar­koit­taa, ku­ten ni­mi­kin sa­noo, luun lu­juu­den heik­ke­ne­mis­tä, jol­loin mur­tu­man vaa­ra kas­vaa. Os­te­o­po­roo­si voi­daan to­de­ta vain luun­ti­heys­mit­tauk­sel­la.

Hel­sin­gin Sa­no­mat uu­ti­soi maa­nan­tai­na, et­tä moni sai­ras­taa luu­ka­toa tie­tä­mät­tään. Uu­ti­ses­sa to­de­taan luu­ka­don ole­van kuin kor­kea ve­ren­pai­ne tai ko­les­te­ro­li: se ei tun­nu ei­kä näy, mut­ta voi sil­ti tap­paa. Jopa 300 000 suo­ma­lai­sen ar­vi­oi­daan sai­ras­ta­van lui­ta hau­ras­tut­ta­vaa luu­ka­toa eli os­te­o­po­roo­sia. Vaa­ras­sa ovat esi­mer­kik­si ni­vel­reu­maa, muis­ti­sai­raut­ta, ke­li­a­ki­aa ja di­a­be­tes­tä sai­ras­ta­vat sekä mo­net syö­pä­po­ti­laat.

Tie­toa luu­ka­dos­ta ja sen en­nal­ta eh­käi­se­mi­ses­tä on ja­os­sa vaik­ka kuin­ka sitä ja­no­a­val­le. Muun mu­as­sa Luus­to­lii­ton si­vuil­ta löy­tyy mi­nuu­tin luus­to­tes­ti, re­sep­ti lu­jil­le luil­le sekä lap­sil­le ja nuo­ril­le vink­ke­jä luus­to­ter­veel­li­seen ruo­ka­va­li­oon.

Kyl­lä tä­mä­kin tee­ma­viik­ko puol­taa paik­kaan­sa. Ja nyt­kin, ku­ten yleen­sä tee­ma­vii­koil­la, to­de­taan, et­tei tätä kan­na­ta muis­taa vain yh­den vii­kon ajan – hoi­de­taan lui­tam­me joka päi­vä.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?