JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
13.11.2018 8.00

Luonto elvyttää stres­saan­tuneen

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen on tut­ki­mus­ten mu­kaan (esi­mer­kik­si Tam­pe­reen yli­o­pis­to 2017) su­per­hy­vä kei­no lie­vit­tää stres­siä ja pa­lau­tua työs­tä. Tam­pe­reel­la to­det­tiin, et­tä lii­kun­ta luon­nos­sa oli kaik­kein tär­kein mer­kit­se­vä te­ki­jä kun tut­kit­tiin, mi­ten voi­daan edis­tää työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tia. Luon­to ele­ment­ti­nä voi ol­la läs­nä sekä työs­sä (vaik­ka­pa ik­ku­nas­ta näh­ty­nä tai vi­her­kas­vei­na työ­pai­kal­la) et­tä va­paa-ajal­la (luon­nos­sa liik­ku­mi­nen, oma piha, par­ve­ke­kas­vit jne.) – näi­den el­vyt­tä­vä vai­ku­tus on tut­ki­muk­sin to­det­tu. Li­säk­si luon­toon pe­rus­tu­vil­la va­paa-ajan­toi­min­noil­la voi­daan edis­tää työs­sä käy­vien hy­vin­voin­tia.

Met­sän­tut­ki­mus­lai­tos Met­la­kin to­te­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten, et­tä oles­ke­lu luon­nos­sa lie­ven­tää stres­siä jopa niin pal­jon, et­tä sitä voi­daan mi­ta­ta tu­tuil­la mit­ta­reil­la: muun mu­as­sa ve­ren­pai­ne, sy­dä­men syke, li­has­jän­ni­tys ja stres­si­hor­mo­nien mää­rä vä­he­ne­vät.

Luon­nos­sa oles­ke­lu li­sää sitä pait­si po­si­tii­vi­sia ja vä­hen­tää ne­ga­tii­vi­sia tun­ne­ti­lo­ja sekä edis­tää kes­kit­ty­mis- ja suo­rit­ta­mis­ky­vyn pa­lau­tu­mis­ta. Met­lan mu­kaan fy­si­o­lo­gi­nen toi­pu­mi­nen stres­sis­tä al­kaa luon­no­nym­pä­ris­tös­sä jopa vii­den mi­nuu­tin ku­lut­tua stres­siä ai­heut­ta­van ti­lan­teen jäl­keen. Mie­li­a­la ko­he­nee 20 mi­nuu­tis­sa ja tark­kaa­vai­suu­den el­py­mi­nen al­kaa 40 mi­nuu­tin ku­lut­tua.

Si­vul­la 7 on toi­mit­ta­ja Min­na Vai­ni­on­pään jut­tu yh­des­tä ter­veel­li­ses­tä luon­to­har­ras­tuk­ses­ta. Lin­tu­bon­ga­ri Mar­ko Pat­te­ri on omien sa­no­jen­sa mu­kaan har­ras­ta­nut ”to­sis­saan” bon­gaus­ta vas­ta vii­ti­sen vuot­ta, mut­ta mies on nyt jo Suo­men­se­län bon­ga­rei­den lis­tal­la kol­man­te­na eri la­jien ha­vain­noi­jien lis­tal­la. Lin­tu­bon­ga­ri ei voi höt­kyil­lä: pi­tää odo­tel­la rau­has­sa. Ta­kuu­var­mas­ti syke las­kee, vaik­ka se het­kel­li­ses­ti nou­si­si­kin har­vi­nai­sen la­jin il­maan­tu­es­sa et­si­meen.

Kaik­ki syyt, jot­ka es­tä­vät mei­tä liik­ku­mas­ta, ovat te­ko­syi­tä, sa­noi yk­si val­ti­on­pää­mies mui­noin. Tätä voi­si so­vel­taa myös luon­to­ret­kei­lyyn. Pu­ru­ra­to­ja on La­pu­al­la ti­he­äs­sä, jos um­pi­maas­to hir­vit­tää. On laa­vu­ja ja tau­ko­paik­ko­ja. Ala­jo­ki­la­ki­al­la on La­pua-Seu­ran yl­lä­pi­tä­mä jo­ki­tu­pa, jos­sa voi yö­py­ä­kin. Syk­syi­nen luon­to on kau­nis, ja hä­mä­rän hys­sy hoi­taa sie­lua. Ko­keil­kaa­pa.

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?