JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Pääkirjoitus
26.4.2018 8.00

Luotettavin ja läheisin media – myös nuorten mielestä

Tar­ja Ko­jo­la

tar­ja.ko­jo­la@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Suo­ma­lai­sis­ta 75 pro­sent­tia pi­tää ti­lat­ta­via sa­no­ma­leh­tiä luo­tet­ta­va­na me­di­a­na. Toi­sek­si si­joit­tu­vat Ylen te­le­vi­si­o­ka­na­vat, joi­ta pi­tää luo­tet­ta­vi­na 73 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta. Seu­raa­vik­si luo­te­tuim­pia ovat Ylen ra­di­o­ka­na­vat (67 %). Asi­an sel­vit­ti IRO Re­se­arch Oy maa­lis­kuus­sa.

Tut­ki­muk­sen ilah­dut­ta­vin asia tu­lee täs­sä: Nuo­ris­ta eli 18–24-vuo­ti­ais­ta suo­ma­lai­sis­ta pi­tää ti­lat­ta­via sa­no­ma­leh­tiä kaik­kein luo­tet­ta­vim­pa­na pe­rä­ti 82 pro­sent­tia – luku on vie­lä isom­pi kuin ai­kuis­vä­es­töl­lä. Toi­sek­si luo­tet­ta­vim­pia ovat 18 – 25-vuo­ti­ai­den mie­les­tä Ylen te­le­vi­si­o­ka­na­vat (73 %).

Sa­no­ma­leh­det saa­vat par­haan ar­vo­sa­nan kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä myös luo­kis­sa ”asi­an­tun­te­vin” ja ”lä­hei­sin me­dia”. Seu­raa­vi­na tu­le­vat Ylen te­le­vi­sio- ja ra­di­o­ka­na­vat. Tut­ki­mus­tu­los osoit­taa, et­tä luo­tet­ta­vuus lii­te­tään ni­me­no­maan jour­na­lis­min am­mat­ti­lais­ten tuot­ta­miin me­di­oi­hin. Vain Sa­no­ma­leh­tien Liit­toon kuu­lu­via, am­mat­ti­lais­ten tuot­ta­mia leh­tiä si­to­vat Jour­na­lis­tin oh­jeet, joi­den mu­kaan La­pu­an Sa­no­mi­a­kin teh­dään. Fak­tat tar­kis­te­taan ja py­ri­tään sel­vit­tä­mään pe­rin­poh­jin, vir­heet kor­ja­taan. Sik­si­pä meil­lä on tuo Vas­tuul­li­sen jour­na­lis­min merk­ki tuos­sa vie­rei­sel­lä si­vul­la.

On leh­den­te­ki­jän miel­tä läm­mit­tä­vää, et­tä myös nuo­ri­so erot­taa hy­vän jour­na­lis­min muis­ta me­di­ois­ta, joi­ta toki maa­il­mas­sa pii­saa. Esi­mer­kik­si Ins­tag­ram, What­sApp, Fa­ce­book tai Yo­u­Tu­be ei­vät ole mis­sään ikä­ryh­mäs­sä luo­tet­ta­via me­di­oi­ta.

Tänä päi­vä­nä jo­kai­sel­le meis­tä on en­tis­tä­kin tär­ke­äm­pää erot­taa pro­pa­gan­da­jul­kai­sut ja ra­hal­la os­tet­tu teks­ti uu­ti­sis­ta. Sa­no­ma­leh­dis­tön yk­si tär­keä teh­tä­vä on­kin ih­mis­ten va­lis­ta­mi­nen ja me­di­a­lu­ku­tai­don edis­tä­mi­nen. Tätä työ­tä teem­me esi­mer­kik­si kou­lu­lais­vie­rai­lu­jen yh­tey­des­sä. Taan­noin meil­lä kävi La­pu­an lu­ki­on op­pi­las­ryh­mä kes­kus­te­le­mas­sa jour­na­lis­mis­ta ja va­le­me­di­as­ta. Tu­lem­me mie­lel­läm­me myös kou­luil­le ker­to­maan asi­as­ta, jo­ten opet­ta­jat, ol­kaa­pa yh­tey­des­sä.

La­pu­an Sa­no­mat il­mes­tyy seu­raa­van ker­ran vas­ta en­si vii­kon tors­tai­na. Vap­pu se­koit­taa pai­no­ai­ka­tau­lun. Hy­vää al­ka­vaa tou­ko­kuu­ta ja haus­kaa vap­pua!

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?